Partners

We tend to make our cooperation transparent, apprehensible and mutually beneficial. Every day dealers make great investments in our business representing our company to customers.
 
It is important for us that you are provided with everything you may need to facilitate your business development and to reach excellent results. On our internet site you can always find necessary information about Beeline tariff packages and services, as well as download Beeline logotypes of different formats.  

If you want to become our partner, please, learn the cooperation conditions of our Specialized Retail Sales department.  


Please, see below the documents package necessary for signing a dealer’s contract.

 For entrepreneurs:

 • Certificate of State Registration (copy)
 • TPA
 • Bank Details
 • Passport Data

For juridical persons:

 • Certificate of State Registration (copy)
 • Charter (copy)
 • TPA
 • Bank Details

You can send your cooperation proposals by the e-mail: dealer@beeline.am

Would you like to increase the volume of payments received at your points of payment? We are ready to support you in this process in any direction: within or outside the territory of the Republic of Armenia. If you also have nonstandard solutions on that direction, we are ready to discuss them and submit you mutually beneficial cooperation proposal.

Your commercial proposal should be sent to the following e-mail:  payments@beeline.am.
The employee of payment receiving development of “ArmenTel” CJSC will contact you for discussion of cooperation details.

You are requested to review the list of the documents which should be submitted upon contract conclusion on payments receiving: 
 • Certificate of registration in the State Registry (copy).
 • Charter (copy).
 • TPIN.
 • Bank data.

If you want to become our partner, please, get acquainted with the Corporative cooperation conditions of our Corporate sales department.
 
We will cooperate with you with great pleasure. Please, see below the document package necessary for signing a dealer’s contract.  

 

 For entrepreneurs:

 • Certificate of State Registration (copy)
 • TPA
 • Bank Details
 • Passport Data

For juridical persons:

 • Certificate of State Registration (copy)
 • Charter (copy)
 • TPA
 • Bank Details

In your daily work you will be provided with everything you may need to facilitate your business development and to reach excellent results.

You can send your cooperation proposals by the e-mail: corp@beeline.am

If you want to become our partner for providing CPA services, please, learn the cooperation conditions of Marketing Service of Mobile Communication Business Directorate.
Please be informed that to provide CPA services it is necessary to sign a contract on joint activities with «ArmenTel» CJSC.
Please, see the information necessary for submitting your proposal.
General information for juridical person:
 • Company management (name, surname, position)
 • Date of Company foundation
 • Short information about the Company
 • Registered address
 • Operating address
 • Bank details
 • Important financial criteria
 • Foundation documents: 

- Certificate of juridical person registration (copy)
- Certificate of registration in tax administration (copy)
- Charter (copy)
- Other additional information at the provider’s discretion.

Commercial Offer Presentation:
 • Description of offered services
 • Description of technological platform on the basis of which the service will be provided
 • Scheme of content provider’s equipment connection to CJSC «ArmenTel» network

Interested organizations can apply by submitting cooperation offers by e-mail: cpa@beeline.am

Telecommunications is one of the spheres demanding innovation and continuous improvement.
To meet the industry standards CJSC «ArmenTel» Personnel Training Division provides incessant development of our employees.
Our Company’s corporate training projects are implemented and supervised both by internal coaches and by external partner organizations: 
 • Training and Development
 • ACC Assotiates
 • Managment integrated decisions
 • Association of Accountants and Auditors of Armenia /AAAA/
 • PM Expert
 • Redcentre
 • InformZashita
 • Comverse
 • Network Academy
 • Ericson Training Centre
 • IT Expert
 • Softline  International
 • Russian managment school
 • Moscow Business School
 • American University of Armenia /AUA/

The list of your partners is continuously updated following the changes in educational programs and business requirements.
Interested organizations can apply by submitting cooperation offers by e-mail:
training@beeline.am

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ անշարժ գույքի օբյեկտների ձեռքբերման համար օֆերտա ներկայացնելու հրավերի վերաբերյալ
Հայտարարություն

1. Ընդհանուր դրույթներ՝

Հրավերի առարկա է հանդիսանում «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ անշարժ գույքի օբյեկտների վաճառքը:

Վաճառքում գտնվող անշարժ գույքի օբյեկտի գտնվելու վայրի և մեկնարկային գնի նշումով, ներառյալ ԱԱՀ-ն, տեղակայված է տվյալ կայքում՝ «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ անշարժ գույքի վաճառքի ներկայացված օբյեկտների ցանկը.pdf ֆայլում:

2.    Օֆերտաների ձևակերպմանը ներկայացվող պահանջներ՝
Օֆերենտը (գործարկուն), որը ցանկանում է ձեռք բերել անշարժ գույքի օբյեկտը/կամ օբյեկտները, պետք է ներկայացնի առաջարկը (այսուհետ՝ օֆերտա) համաձայն Հավելված1 կամ հավելված 2, որոնք բերված են համապատասխանաբար իրավաբանական անձանց համար օֆերտայի ձևանմուշ.doc և ֆիզիկական անձանց համար օֆերտայի ձևանմուշ .doc ֆայլերում: Ընդունվում են նաև օֆերտաներ եռակողմ պայմանագրի տեսքով,եթե ֆինանսավորող կողմ են հանդիսանում  բանկեր կամ վարկային կազմակերպություններ:

3.    Օֆերտաների ձևակերպման կարգը
Օֆերենտը (գործարկուն) օֆերտայի ձևանմուշում լրացնում է միայն դատարկ տողերը, այդ թվում՝  
•    Ֆիզիկական անձանց համար՝ անձնագրային տվյալներ, ԱԱՀ, գրանցման հասցե, հեռախոսահամար, ինչպես նաև լրացվում են այն տողերը, որոնք վերաբերում են ընտրված անշարժ գույքի օբյեկտին՝ նշելով գտնվելու վայրը  և առաջարկվող գինը, ինչպես նաև կցում է անձնագրի և սոցիալական քարտի մեկական պատճեն:   
•    իրավաբանական անձանց համար՝ կազմակերպության անվանում, հասցե, ղեկավարի ԱԱՀ, ինչպես նաև լրացվում են այն տողերը, որոնք վերաբերում են ընտրված անշարժ գույքի օբյեկտին՝ նշելով գտնվելու վայրը  և առաջարկվող գինը: Իրավաբանական անձինք, անհատ ձեռնարկատերերը оֆերտային կցում են նաև պետական ռեգիստրի վկայականի պատճենը, ինչպես նաև իրավաբանական անձի ղեկավարի անձնագրի և սոցիալական քարտի մեկական պատճեն:  


4.    Օֆերտաները չեղյալ համարելու և փոփոխելու կարգը՝
Օֆերտան կմերժվի առանց դիտարկման, եթե առաջարկված գինը ավելի ցածր կլինի «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ անշարժ գույքի վաճառքի ներկայացված օբյեկտների ցանկը .pdf
Ֆայլում անշարժ գույքի համար առաջարկված մեկնարկային գնից, ինչպես նաև նշված օֆերտան սույն հայտարարությունում ներկայացված «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ -ի այլ պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում: Կմերժվեն նաև տարաժամկետ վճարման տարբերակ առաջարկող օֆերտաները:
Եթե անշարժ գույքի մեկ օբյեկտի համար կներկայացվի մի քանի օֆերտա, «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ -ն կկազմակերպի էլեկտրոնային սակարկությունների անցկացում կամ բարելավված օֆերտաների հավաքագրում՝ ապահովելով մասնակիցների թափանցիկության և իրավահավասարության պահանջները:

5.Այլ դրույթներ
 Անշարժ գույքի օբյեկտի համար ներկայացվում է 1 (մեկ) օֆերտայի մեկ օրինակ առանձին փակ ծրարով:  Օֆերտաները պետք է կազմված լինեն հայերեն, թղթային կրիչների վրա, ներկայացվեն փակ, սոսնձված, ստորագրված, չթափանցող ծրարներով, կնիքով հաստատված իրավաբանական անձանց կողմից ներկայացնելու դեպքում հետևյալ հասցեյով՝ 0014, ք. Երևան,Ազատության 24/1 , ընդունարան՝ առաջին հարկ:  
Յուրաքանչյուր ծրարի վրա պետք է լինի հետևյալ գրառումը՝ « Անշարժ գույքի XXX օբյեկի օֆերտա»:  որտեղ  XXX-ը  դա օբյեկտի ծածկագիրն է : Ծրարի վրա գինը ՉՆՇԵԼ;

Էլեկտրոնային փոստով ներկայացված օֆերտաները չեն դիտարկվում: 

Օֆերտաները ընդունվելու են վերը նշված հասցեով սույն հայտարարության տեղադրման օրվանից յուրաքանչյուր օր, բացառությամբ հանգստյան և տոն օրերի մինչև նոյեմբերի 25-ը 2019թ ,17:00 ներառյալ   

Հաղթողի/հաղթողների հետ կկնքվի առք ու վաճառքի պայմանագիր: 
Նոտարական վավերացման և առք ու վաճառքի պայմանագրերի պետական ռեգիստրի հետ կապված ծախսերը կրում է Գնորդը: Կոնտակտային տվյալներ
«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ  
Ազատության 24/1 ընդունարան      010 29-02-19