Ծառայություն

Գեղեցիկ համարի
ընտրություն

                 

Դուք կարող եք ընտրել քաղաքային հեռախոսագծի գեղեցիկ համար:
Հեռախոսահամարների ընտրություն ըստ խմբերի

VIP 250 000 դր.
Brilliant 200 000 դր
Platinum 80 000 դր
Gold 30 000 դր

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:
Ծանոթություն. սույն գնացուցակով սահմանված սակագները սահմանված են Երևան քաղաքի ֆիքսված հեռախոսացանցի հեռախոսահամարների համար:
Սակագների կիրառման պայմաններ
Սույն գնացուցակով գործողության մեջ դրված սակագները ենթակա են կիրառման գնացուցակին կից վեցանիշ հեռախոսահամարների տարբերակման «դիմակներին»համապատասխանող ազատ հեռախոսահամարների համարմիայն`

  • նոր հեռախոսագծի տրամադրման դեպքում
  • բաժանորդի նախաձեռնությամբ հեռախոսահամարի փոխման դեպքում:

Միևնույն հասցեում գտնվող ընտանիքի անդամներից որևէ մեկի անվամբ «Գեղեցիկ» հեռախոսահամարով հեռախոսագծի անվանափոխության դեպքում կիրարկվում է սահմանված համապատասխան սակագինը` (1000 դրամ, ներառյալ ԱԱՀ):
Միևնույն հանգույցի սպասարկման տարածքում «Գեղեցիկ» հեռախոահամարով հեռախոսագծի վերատեղադրումը կատարվում է հեռախոսագծի վերատեղադրման համար սահմանված համապատասխան սակագներով:
Այլ հանգույցի սպասարկման տարածքում «Գեղեցիկ» հեռախոահամարով հեռախոսագծի վերատեղադրումը կատարվում է միացնող գծի համար սահմանված համապատասխան սակագնի կիրարկմամբ:

Հեռախոսահամարների տարբերակումը ըստ «Դիմակների»

VIP

XX XX XX         
Х0 00 00
XY 00 00
XX 00 00
XX XX X0
X0 XX XX
X0 X0 X0

X0 00 0X
X0 00 X0
X0 0X 00
X0 X0 00
XX 00 XX
XX XX 00
XX X0 00

Ադամանդ

XY YY YY
XY XX XX
X0 YY YY
XX YY YY
X0 XX 0X
XX 0X X0
XX 0X 00
XX XY YY

XX XX 0X
XX 0X XX
X0 00 XX
X0 0X 0X
X0 0X XX
XX X0 X0
XX 0X XX
X0 X0 XX

Պլատին

XX YX XX
XX XY XX
XX XX YX
Х0 00 0Y
X0 00 Y0
XX 00 0Y
XY 00 0X

XY 00 0Y
XY ZZ ZZ
XY XY XY
XY YY YX
XX XX XY
XX XX YY
X0 0Y 00

Ոսկի

X0 00 YY
X0 0X X0
X0 0X 0Y
XY 0X 0X
X0 0Y 0Y
X0 X0 0X
X0 X0 Y0
X0 Y0 00
X0 XX 00
X0 YY 00
X0 XX X0
X0 XX YY
X0 Y0 X0
X0 Y0 Y0
X0 YY XX
X0 YY Y0
XX 0X 0X
XX 0Y 00
XX 0Y 0Y
XX X0 0X
XX Y0 00
XX 00 YY
XX XY 00
XY 0X Y0
XX Y0 Y0
XX YY 00
XX YY XX
XX YY ZZ
XY 00 XX
XY 00 XY
XY 00 YY
XY 00 ZZ
XX 00 X0
XY 0Y 0Y
XY 0Y Y0
XY 0Z 0Z
XY X0 00
XY X0 X0
XY XX 00
XY XX YX
XY Y0 00
XY Y0 Y0
XY YY 00
XY YY XX
XY YY ZZ
XY Z0 00
XY Z0 Z0
XY ZZ 00
XY YX YY
XY YY Y0
XY YY YZ
XX XX 0Y
XX XX Y0
XX XX YZ
XY 0Y 00
XY 0Z 00
XX 0Y YY
XX 0Y Y0
XY XX YY
XY 0X 00
XY XY 00
X0 Y0 Z0
X0 Y0 0Y
X0 0Y Y0
X0 YY ZZ

* X, Y, Z, %  0-ից 9 ներառյալ փոխբացառող թվեր են
Տեղեկությունների համար կարող եք, զանգահարել 100 անվճար համարին: