Գնման միջոցառումներ

Տեղեկատվություն մատակարարների համար

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ»

ՓԲԸ համագործակցության է հրավիրում բոլոր հետաքրքրված մատակարարներին: Ստորև կարող եք տեսնել բոլոր ընթացիկ գնման միջոցառումների ցանկը, որոնց կարող եք մասնակցել:

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ Գործառնությունների աջակցման տնօրինությունը համագործակցության է հրավիրում մատակարարներին և կապալառուներին (այսուհետ՝ Մատակարարներ): Հետաքրքրող աշխատանքների և ծառայությունների տեսակները նշված են  «Պոտենցիալ մատակարարի հարցաթերթիկում» (այսուհետ՝ Հարցաթերթիկ):

Ընդգրկվելու համար «ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ պոտենցիալ մատակարարների ցուցակում, որոնց Գործառնությունների աջակցման տնօրինությունը հրավիրում է մասնակցել  մրցութային/տենդերային միջոցառումներին, Մատակարարը պետք է՝

 
 1. լրացնի Հարցաթերթիկը,
 2. ուղարկի լրացված Հարցաթերթիկը (Excel ձևաչափով առանձին ֆայլ) sourcing@beeline.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին:
Հարցաթերթիկի ուղարկման պահից 20 աշխատանքային օրից ոչ ուշ ժամկետում Հարցաթերթիկում նշված էլեկտրոնային փոստի կոնտակտային հասցեով Մատակարարին կուղարկվի՝
 • «ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ պոտենցիալ մատակարարների ցուցակում Մատակարարին ընդգրկելու մասին ծանուցում
 • կամ «ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ պոտենցիալ մատակարարների ցուցակում Մատակարարին ընդգրկելը մերժելու մասին ծանուցում՝ նման որոշման ընդունման պատճառների նշմամբ:
Պոտենցիալ մատակարարների ցուցակում չընդգրկված Մատակարարը կարող է իր հարցաթերթիկը նորից ուսումնասիրման ուղարկել մերժման պատճառները վերացնելուց հետո: Բացառություն են կազմում այն Մատակարարները, որոնց պարագայում հայտնաբերվել է ոչ հավաստի տեղեկատվության տրամադրման փաստ:

  Ուշադրություն՝

Գործառնությունների աջակցման տնօրինությունը կդիտարկի միայն ամբողջությամբ լրացված Հարցաթերթիկները, որոնց ձևաչափը լիովին համապատասխանում է սահմանված պահանջներին: sourcing@beeline.am  փոստային հասցեով ստացված ցանկացած այլ տեղեկատվություն կջնջվի:

Սույն հրավերը բաց տենդերի կամ մրցույթի անցկացման մասին ծանուցում չի հանդիսանում և համապատասխանաբար, տվյալ հոդվածներով նախատեսված պարտավորություններ չի առաջացնում «ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ համար:

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ մատակարարի Բաց որակավորման և Մրցակցային ընտրության բոլոր ընթացակարգերի շրջանակներում կիրառվող ընդհանուր դրույթներ

Մատակարարների վարքագծի կանոնագիրք

Օֆերտա անելու հրավերի ծանուցում “Վարդենիսի ԱՀԿ-ի և այլ կայանային սարքավորումների” վերաբերյալ

“ՎԵՈՆ Արմենիա” ՓԲԸ -ն (այսուհետ – Ընկերություն), հայտարարում է սույն ծանուցմանը կից Հավելված 2-ում նշված “Վարդենիսի ԱՀԿ-ի և այլ կայանային սարքավորումների” (այսուհետ` Ապրանքներ) ձեռք բերման օֆերտա անելու հրավերի ընթացակարգի (այսուհետ՝ Ընթացակարգ) անցկացման մասին:

Ընկերությունը տեղեկացնում է, որ Ապրանքները կարող են պարունակել վտանգավոր թափոններ, որոնց հետ աշխատանքը պահանջում է համապատասխան լիցենզավորում համաձայն «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ Օրենքի: 

Սույն Ընթացակարգի անցկացումը՝

 • ոչ մի պարագայում չի կարող համարվել (մեկնաբանվել որպես) հրապարակային օֆերտա,
 • չի հանդիսանում սակարկություն, մրցույթ կամ աճուրդ, և չի կարգավորվում ՀՀ «Քաղաքացիական օրենսգրքի» 463-465 հոդվածներով,
 • չի հանդիսանում հրապարակային մրցույթ և չի կարգավորվում  ՀՀ «Քաղաքացիական օրենսգրքի» 1043-1047 հոդվածներով,
 • ոչ մի դեպքում Ընկերության համար չի կարող առաջացնել որևէ օֆերենտի հետ պայմանագիր կնքելու պարտականություն:

Օֆերտաները անհրաժեշտ է ներկայացնել Հավելված 3-ով նախատեսված կարգով մինչև 14/10/2019–ը ժամը 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակով):

Ընկերությունը հնարավորություն է ընձեռնում բոլոր մասնակիցներին, ինքնուրույն կամ ներգրավելով հրավրիված մասնագետների, ծանոթանալ և զննել Ապրանքները, մինչև օֆերտաների ներկայացման վերջնաժամկետին նախորդող աշխատանքային օրը (աշխատանքային օրերին  ժ.10:00-16:00):

Ապրանքները առաջարկվում են «Ինչպես կա»: Ընկերությունը չի տալիս Ապրանքների որակի վերաբերյալ ոչ մի երաշխիք:

Մասնակցի կողմից օֆերտա անելը նշանակում է, որ օֆերենտը ընդունում է Ապրանքները «բոլոր թերություններով», որոնք կարող են երևան գալ միանգամից կամ որոշ ժամանակ անց, և չի ներկայացնելու պահանջ Ապրանքների որակի վերաբերյալ օֆերտա անելուց հետո:

Օֆերտայի արժեքը պետք է լինի ոչ պակաս 45,000,000.00 (քառասունհինգ միլիոն) ՀՀ դրամից (ներառյալ ԱԱՀ): Նշված գումարից ցածր օֆերտաները չեն դիտարկվելու:

Ընկերությունը,  ելնելով Ընթացակարգի սույն փուլի արդյունքներից, կարող է անցկացնել բարելավված օֆերտաների հարցման փուլ` այդ մասին հայտարարություն տեղադրելով Ընկերության պաշտոնական կայքում:

Ընկերության կողմից օֆերտայի ակցեպտավորման որոշման ընդունման դեպքում, օֆերտան ակցեպտավորվում է Ընկերության կողմից օֆերտայի (պայմանագրի) ստորագրման միջոցով: Պայմանագիրը համարվում է կնքված Ընկերության կողմից ստորագրման (ակցեպտավորման) պահից:

Ընկերությունը իրավասու է դադարեցնել Ընթացակարգի անցկացումը ծանուցումը պաշտոնական կայքում հրապարակելուց հետո ցանկացած փուլում՝ Ընկերության պաշտոնական կայքում օֆերտա անելու հրավերից հրաժարվելու մասին ծանուցում հրապարակելու միջոցով:

Ներբեռնել փաստաթղթերը

Օֆերտա անելու հրավերի ծանուցում

“ՎԵՈՆ Արմենիա” ՓԲԸ -ն (այսուհետ – Ընկերություն), հայտարարում է սույն ծանուցմանը կից Հավելված 2-ում նշված “Կաթնաղբյուրի ԱՀԿ-ի և այլ կայանային սարքավորումների” (այսուհետ` Ապրանքներ) ձեռք բերման օֆերտա անելու հրավերի ընթացակարգի (այսուհետ՝ Ընթացակարգ) անցկացման մասին:

Ընկերությունը տեղեկացնում է, որ Ապրանքները կարող են պարունակել վտանգավոր թափոններ, որոնց հետ աշխատանքը պահանջում է համապատասխան լիցենզավորում համաձայն «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ Օրենքի:

Սույն Ընթացակարգի անցկացումը՝

 • ոչ մի պարագայում չի կարող համարվել (մեկնաբանվել որպես) հրապարակային օֆերտա,
 • չի հանդիսանում սակարկություն, մրցույթ կամ աճուրդ, և չի կարգավորվում ՀՀ «Քաղաքացիական օրենսգրքի» 463-465 հոդվածներով,
 • չի հանդիսանում հրապարակային մրցույթ և չի կարգավորվում ՀՀ «Քաղաքացիական օրենսգրքի» 1043-1047 հոդվածներով,
 • ոչ մի դեպքում Ընկերության համար չի կարող առաջացնել որևէ օֆերենտի հետ պայմանագիր կնքելու պարտականություն:

Օֆերտաները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված “Instruction_Arm_katnaghpyur_ats” հավելվածում նախատեսված կարգով մինչև 27/08/2019–ը ժամը 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակով):

Ընկերությունը հնարավորություն է ընձեռնում բոլոր մասնակիցներին, ինքնուրույն կամ ներգրավելով հրավրիված մասնագետների, ծանոթանալ և զննել Ապրանքները, մինչև օֆերտաների ներկայացման վերջնաժամկետին նախորդող աշխատանքային օրը (աշխատանքային օրերին ժ.10:00-16:00):

Ապրանքները առաջարկվում են «Ինչպես կա»: Ընկերությունը չի տալիս Ապրանքների որակի վերաբերյալ ոչ մի երաշխիք:

Մասնակցի կողմից օֆերտա անելը նշանակում է, որ օֆերենտը ընդունում է Ապրանքները «բոլոր թերություններով», որոնք կարող են երևան գալ միանգամից կամ որոշ ժամանակ անց, և չի ներկայացնելու պահանջ Ապրանքների որակի վերաբերյալ օֆերտա անելուց հետո:

Օֆերտայի արժեքը պետք է լինի ոչ պակաս 29,000,000.00 (քսանինը միլիոն) ՀՀ դրամից (ներառյալ ԱԱՀ): Նշված գումարից ցածր օֆերտաները չեն դիտարկվելու:

Ընկերությունը, ելնելով Ընթացակարգի սույն փուլի արդյունքներից, կարող է անցկացնել բարելավված օֆերտաների հարցման փուլ` այդ մասին հայտարարություն տեղադրելով Ընկերության պաշտոնական կայքում:

Ընկերության կողմից օֆերտայի ակցեպտավորման որոշման ընդունման դեպքում, օֆերտան ակցեպտավորվում է Ընկերության կողմից օֆերտայի (պայմանագրի) ստորագրման միջոցով: Պայմանագիրը համարվում է կնքված Ընկերության կողմից ստորագրման (ակցեպտավորման) պահից:

Ընկերությունը իրավասու է դադարեցնել Ընթացակարգի անցկացումը ծանուցումը պաշտոնական կայքում հրապարակելուց հետո ցանկացած փուլում՝ Ընկերության պաշտոնական կայքում օֆերտա անելու հրավերից հրաժարվելու մասին ծանուցում հրապարակելու միջոցով:

«Վեոն Արմենիա» ՓԲԸ

Ներբեռնել փաստաթղթերը։

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կողմից գ. Կաթնաղբյուրի ԱՀԿ-ի և այլ կայանային սարքավորումների վաճառք

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է գ. Կաթնաղբյուրի ԱՀԿ-ի և այլ կայանային սարքավորումների վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք) (Հավելված 1):

Վաճառողը տեղեկացնում է, որ Հավելված 1 –ում ընդգրկված ապրանքները կարող են պարունակել վտանգավոր թափոններ, որոնց հետ աշխատանքը պահանջում է համապատասխան լիցենզավորում համաձայն «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ Օրենքի։

Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված Instruction_sale_Arm հավելվածում նախատեսված կարգով մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 02/05/2019 –ը: Անհրաժեշտ է նաև լրացնել հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:

Լոտում ներառված ԱՆԱ ձեռք բերման համար ներկայացված առաջարկներին կից պետք է ներկայացնել ,,Ամերիաբանկ,, ՓԲԸ թիվ 1570004866030100 հաշվեհամարին 4,800,000.00 ՀՀ դրամի փոխանցման հանձնարարականի պատճենը, վճարման նպատակը նշելով որպես նախավճար:

Ֆիզիկական անձիք առաջարկին կցում են նաև անձնագրի և սոցիալական քարտի պատճենը:

Այն առաջարկները, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի ավելի ցածր քան 24,000,000.00 ՀՀ դրամ չեն դիտարկվելու:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:

էլեկտրոնային աճուրդում հաղթող ճանաչվելու և գործարքից հրաժարվելու դեպքում փոխանցված նախավճարի գումարը ենթակա չէ վերադարձման։ Նման իրավիճակի դեպքում կկազմակերպվի նոր վաճառքի գործընթաց:

«Վեոն Արմենիա» ՓԲԸ

Ներբեռնել փաստաթղթերը։

Ներբեռնել փաստաթղթերը։

Ericsson ֆիրմայի բջջային ԲՏՍ կայանների և պահեստամասերի վաճառք

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է ՆԱ-ի վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք) (Հավելված  1) :

Վաճառողը տեղեկացնում է, որ Հավելված 1 –ում ընդգրկված ապրանքները կարող են պարունակել վտանգավոր թափոններ, որոնց հետ աշխատանքը պահանջում է համապատասխան լիցենզավորում համաձայն «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ Օրենքի։

Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված Instruction_sale_Arm հավելվածում նախատեսված կարգով մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 04/04/2019 –ը: Անհրաժեշտ է նաև լրացնել հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:

 78,000,000.00 (յոթանասունութ միլիոն) ՀՀ դրամից ցածր գնային առաջարկները չեն դիտարկվի:

Վաճառված ապրանքների մատակարարումը իրականացնել միջազգային առևտրական կանոններով (INCOTEMS 2010 FCA) Վաճառողի պահեստից (հասցեն ՀՀ ք․ Երևան Ֆրունզե-20):

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկած ընկերությունը:

«Վեոն Արմենիա» ՓԲԸ

Ներբեռնել փաստաթղթերը։

Ներբեռնել փաստաթղթերը։

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ»  ՓԲԸ  կողմից վաճառքի հանված Հյուսիսային ՏԿ կայանային սարքավորումների և Երևան քաղաքի տրանսմիսիայի սարքավորումների  գնորդի մրցույթի վերաբերյալ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է Հյուսիսային ՏԿ կայանային սարքավորումների և Երևան քաղաքի տրանսմիսիայի սարքավորումների վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք) (Հավելված  1):

Վաճառողը տեղեկացնում է, որ Հավելված 1 –ում ընդգրկված ապրանքները կարող են պարունակել վտանգավոր թափոններ, որոնց հետ աշխատանքը պահանջում է համապատասխան լիցենզավորում համաձայն «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ Օրենքի։

Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված Instruction_sale_Arm հավելվածում նախատեսված կարգով մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 15/01/2019 –ը: Անհրաժեշտ է նաև լրացնել հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:

Լոտում ներառված ԱՆԱ  ձեռք բերման համար ներկայացված առաջարկներին   կից պետք է ներկայացնել  ,,Ամերիաբանկ,, ՓԲԸ  թիվ 1570004866030100 հաշվեհամարին 2,000,000.00 ՀՀ դրամի փոխանցման հանձնարարականի պատճենը, վճարման նպատակը նշելով որպես նախավճար:

Ֆիզիկական անձիք առաջարկին  կցում են նաև անձնագրի և սոցիալական քարտի  պատճենը: 

  Այն առաջարկները, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի ավելի ցածր քան        9,805,690.00  ՀՀ դրամ  չեն դիտարկվելու:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:

էլեկտրոնային աճուրդում հաղթող ճանաչվելու և գործարքից հրաժարվելու դեպքում  փոխանցված նախավճարի գումարը ենթակա չէ վերադարձման։ Նման իրավիճակի դեպքում կկազմակերպվի նոր վաճառքի գործընթաց:

«Վեոն Արմենիա» ՓԲԸ

Բեռնել փաստաթղթերը

Բեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված գյուղ Անդոկավան- ք. Կապան բարձր լարման գծի գնորդի մրցույթի վերաբերյալ 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է գ. Անդոկավան-ք.Կապան բարձր լարման գծի  վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք)  (Հավելված  1) :
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված հավելվածում հավելվածում նախատեսված կարգով մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 20/12/2018 –ը

Վաճառողը տեղեկացնում է, որ Հավելված 1 –ում ընդգրկված ապրանքները կարող են պարունակել վտանգավոր թափոններ, որոնց հետ աշխատանքը պահանջում է համապատասխան լիցենզավորում համաձայն «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ Օրենքի։
Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:

Ֆիզիկական անձիք առաջարկին կցում են նաև անձնագրի և սոցիալական քարտի պատճենը:

  Այն առաջարկները, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի ավելի ցածր քան 901,500.00 ՀՀ դրամ   չեն դիտարկվելու:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:


Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված ԱՀԿ ք. Ամասիա և այլ կայանային սարքավորումների գնորդի մրցույթի վերաբերյալ 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է ք. Ամասիայի  ԱՀԿ-ի և այլ կայանային սարքավորումների վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք)  (Հավելված  1) :
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված հավելվածում հավելվածում նախատեսված կարգով մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 21/12/2018 –ը

Վաճառողը տեղեկացնում է, որ Հավելված 1 –ում ընդգրկված ապրանքները կարող են պարունակել վտանգավոր թափոններ, որոնց հետ աշխատանքը պահանջում է համապատասխան լիցենզավորում համաձայն «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ Օրենքի։
Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:
"Լոտում ներառված ԱՆԱ  ձեռք բերման համար ներկայացված առաջարկներին   կից պետք է ներկայացնել  ,,Ամերիաբանկ,, ՓԲԸ  թիվ 1570004866030100 հաշվեհամարին 3,500,000.00 ՀՀ դրամի փոխանցման հանձնարարականի պատճենը, վճարման նպատակը նշելով որպես նախավճար:
Ֆիզիկական անձիք առաջարկին կցում են նաև անձնագրի և սոցիալական քարտի պատճենը:

  Այն առաջարկները, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի ավելի ցածր քան 17,396,200.00 ՀՀ դրամ   չեն դիտարկվելու:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:


Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված Նյութական ակտիվների մրցույթային կարգով վաճառքի վերաբերյալ 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է ՆԱ-ի վաճառք (1 խմբաքանակ) (Հավելված  1) :
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված հավելվածում հավելվածում նախատեսված կարգով հավելվածում նախատեսված կարգով մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 21/12/2018 –ը:

Վաճառողը տեղեկացնում է, որ Հավելված 1 ընդգրկված ապրանքները կարող են պարունակել վտանգավոր թափոններ, որոնց հետ աշխատանքը պահանջում է համապատասխան լիցենզավորում համաձայն «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ Օրենքի։
Անհրաժեշտ է նաև լրացնել Հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:
Վաճառված ապրանքների մատակարարումը իրականացնել միջազգային առևտրական կանոններով (INCOTEMS 2010 FCA) Վաճառողի պահեստից (հասցեն ՀՀ ք․ Երևան Ֆրունզե-20):

280,000,000.00 (երկու հարյուր ութսուն միլիոն) ՀՀ դրամից ցածր գնային առաջարկները չեն դիտարկվի:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկած ընկերությունը:


Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված ԱՀԿ ք. Ապարանի, ԱՀԿ ք. Ստեփանավանի, այլ կայանային սարքավորումների և պահեստամասերի գնորդի մրցույթի վերաբերյալ 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է ք. Ապարանի ԱՀԿ-ի, ք. Ստեփանավանի ԱՀԿ-ի, այլ կայանային սարքավորումների և պահեստամասերի վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք) (Հավելված  1) :
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված հավելվածում հավելվածում նախատեսված կարգով մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 05/11/2018 –ը

Վաճառողը տեղեկացնում է, որ Հավելված 1 –ում ընդգրկված ապրանքները կարող են պարունակել վտանգավոր թափոններ, որոնց հետ աշխատանքը պահանջում է համապատասխան լիցենզավորում համաձայն «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ Օրենքի։
Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:
"Հեռահար կապի սարքավորումների" լոտում ներառված ԱՆԱ ձեռք բերման համար ներկայացված առաջարկներին կից պետք է ներկայացնել ,,Ամերիաբանկ,, ՓԲԸ թիվ 1570004866030100 հաշվեհամարին 25,000,000.00 ՀՀ դրամի փոխանցման հանձնարարականի պատճենը, վճարման նպատակը նշելով որպես նախավճար:
Ֆիզիկական անձիք առաջարկին կցում են նաև անձնագրի և սոցիալական քարտի պատճենը:

  Այն առաջարկները, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի ավելի ցածր քան 25,726,020.40 ՀՀ դրամ   չեն դիտարկվելու:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:


Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված Հեռահար կապի սարքավորումների գնորդի մրցույթի վերաբերյալ 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է ԱՆԱ-Ի վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք) (Հավելված  1) :
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված հավելվածում հավելվածում նախատեսված կարգով մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 05/10/2018 –ը

Վաճառողը տեղեկացնում է, որ Հավելված 1 –ում ընդգրկված ապրանքները կարող են պարունակել վտանգավոր թափոններ, որոնց հետ աշխատանքը պահանջում է համապատասխան լիցենզավորում համաձայն «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ Օրենքի։
Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:
"Հեռահար կապի սարքավորումների" լոտում ներառված ԱՆԱ ձեռք բերման համար ներկայացված առաջարկներին կից պետք է ներկայացնել ,,Ամերիաբանկ,, ՓԲԸ թիվ 1570004866030100 հաշվեհամարին 600 000 ՀՀ դրամի փոխանցման հանձնարարականի պատճենը, վճարման նպատակը նշելով որպես նախավճար:
Ֆիզիկական անձիք առաջարկին կցում են նաև անձնագրի և սոցիալական քարտի պատճենը:

  Այն առաջարկները, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի ավելի ցածր քան 3,416,160.00 ՀՀ դրամ   չեն դիտարկվելու:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:


Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված Իջևան քաղաքի ԱՀԿ-ի և այլ կայանային սարքավորումների գնորդի մրցույթի վերաբերյալ (Կրկնություն) 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է ԱՆԱ-Ի վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք) (Հավելված  1) :
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված հավելվածումհավելվածում նախատեսված կարգով մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 28/09/2018 –ը

Վաճառողը տեղեկացնում է, որ Հավելված 1 –ում ընդգրկված ապրանքները կարող են պարունակել վտանգավոր թափոններ, որոնց հետ աշխատանքը պահանջում է համապատասխան լիցենզավորում համաձայն «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ Օրենքի։
Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:
"ԱՀԿ Իջևան և կայանային սարքավորումներ" լոտում ներառված ԱՆԱ ձեռք բերման համար ներկայացված առաջարկներին կից պետք է ներկայացնել ,,Ամերիաբանկ,, ՓԲԸ թիվ 1570004866030100 հաշվեհամարին 4 500 000 ՀՀ դրամի փոխանցման հանձնարարականի պատճենը, վճարման նպատակը նշելով որպես նախավճար:
Ֆիզիկական անձիք առաջարկին կցում են նաև անձնագրի և սոցիալական քարտի պատճենը:

  Այն առաջարկները, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի ավելի ցածր քան 23,399,418.98 ՀՀ դրամ   չեն դիտարկվելու:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:


Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված Իջևան քաղաքի ԱՀԿ-ի և այլ կայանային սարքավորումների գնորդի մրցույթի վերաբերյալ 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է ԱՆԱ-Ի վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք) (Հավելված  1) :
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված հավելվածումհավելվածում նախատեսված կարգով մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 02/09/2018 –ը

Վաճառողը տեղեկացնում է, որ Հավելված 1 –ում ընդգրկված ապրանքները կարող են պարունակել վտանգավոր թափոններ, որոնց հետ աշխատանքը պահանջում է համապատասխան լիցենզավորում համաձայն «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ Օրենքի։
Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:

  Այն առաջարկները, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի ավելի ցածր քան 23,399,418.98 ՀՀ դրամ   չեն դիտարկվելու:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:


Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված Ոսկեպար գյուղի ԱՀԿ-ի և այլ կայանային սարքավորումների գնորդի մրցույթի վերաբերյալ 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է Արագածավան գյուղի ԱՀԿ-ի և այլ կայանային սարքավորումների վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք) (Հավելված  1) :
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված հավելվածումհավելվածում նախատեսված կարգով մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 01/09/2018թ –ը

Վաճառողը տեղեկացնում է, որ Հավելված 1 –ում ընդգրկված ապրանքները կարող են պարունակել վտանգավոր թափոններ, որոնց հետ աշխատանքը պահանջում է համապատասխան լիցենզավորում համաձայն «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ Օրենքի։
Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:

  Այն առաջարկները, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի ավելի ցածր քան 716,796.00 (յոթ հարյուր տասնվեց հազար յոթ հարյուր իննսուն վեց) ՀՀ դրամ   չեն դիտարկվելու:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:


Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված Արագածավան գյուղի ԱՀԿ-ի և այլ կայանային սարքավորումների գնորդի մրցույթի վերաբերյալ 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է Արագածավան գյուղի ԱՀԿ-ի և այլ կայանային սարքավորումների վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք) (Հավելված  1) :
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված հավելվածումհավելվածում նախատեսված կարգով մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 04/09/2018 –ը

Վաճառողը տեղեկացնում է, որ Հավելված 1 –ում ընդգրկված ապրանքները կարող են պարունակել վտանգավոր թափոններ, որոնց հետ աշխատանքը պահանջում է համապատասխան լիցենզավորում համաձայն «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ Օրենքի։
Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:

  Այն առաջարկները, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի ավելի ցածր քան 5,837,292.00 ՀՀ դրամ   չեն դիտարկվելու:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:


Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված ք. Ապարանի ԱՀԿ-ի և այլ կայանային սարքավորումների վաճառք գնորդի մրցույթի վերաբերյալ 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է ք. Ապարանի ԱՀԿ-ի և այլ կայանային սարքավորումների վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք) (Հավելված  1) :
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված հավելվածումհավելվածում նախատեսված կարգով մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 05/09/2018 –ը

Վաճառողը տեղեկացնում է, որ Հավելված 1 –ում ընդգրկված ապրանքները կարող են պարունակել վտանգավոր թափոններ, որոնց հետ աշխատանքը պահանջում է համապատասխան լիցենզավորում համաձայն «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ Օրենքի։
Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:

  Այն առաջարկները, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի ավելի ցածր քան 15,214,560.00 ՀՀ դրամ   չեն դիտարկվելու:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:


Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված Այգեհովիտ գյուղի ԱՀԿ-ի և այլ կայանային սարքավորումների գնորդի մրցույթի վերաբերյալ 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է Այգեհովիտ գյուղի ԱՀԿ-ի և այլ կայանային սարքավորումների վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք) (Հավելված  1) :
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված հավելվածումհավելվածում նախատեսված կարգով մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 03/09/2018 –ը

Վաճառողը տեղեկացնում է, որ Հավելված 1 –ում ընդգրկված ապրանքները կարող են պարունակել վտանգավոր թափոններ, որոնց հետ աշխատանքը պահանջում է համապատասխան լիցենզավորում համաձայն «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ Օրենքի։
Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:

  Այն առաջարկները, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի ավելի ցածր քան 952,044.00 ՀՀ դրամ   չեն դիտարկվելու:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:


Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված ապրանքների գնորդի մրցույթի վերաբերյալ 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է ԱՆԱ-Ի վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք) (Հավելված  1) :
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված հավելվածում հավելվածում նախատեսված կարգով մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 01/08/2018 –ը

Վաճառողը տեղեկացնում է, որ Հավելված 1 –ում ընդգրկված ապրանքները կարող են պարունակել վտանգավոր թափոններ, որոնց հետ աշխատանքը պահանջում է համապատասխան լիցենզավորում համաձայն «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ Օրենքի։
Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:

  Այն առաջարկները, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի ավելի ցածր քան 15,304,270.00 ( տասնըհինգ միլիոն երեք հարյուր չորս հազար երկու հարյուր յոթանասուն ) ՀՀ դրամ  չեն դիտարկվելու:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:


Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված ապրանքների գնորդի մրցույթի վերաբերյալ 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է ԱՆԱ-Ի վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք) (Հավելված  1) :
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված հավելվածում հավելվածում նախատեսված կարգով մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 11/05/2018 –ը
Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:

  Այն առաջարկները, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի ավելի ցածր քան 15,379,230.00 ( տասնըհինգ միլիոն երեք հարյուր յոթանասուն ինը հազար երկու հարյուր երեսուն ) ՀՀ դրամ  չեն դիտարկվելու:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:


Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված ապրանքների գնորդի մրցույթի վերաբերյալ 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է ԱՆԱ-Ի վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք) (Հավելված  1) :
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված հավելվածում հավելվածում նախատեսված կարգով մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 06/04/2018 –ը
Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:

  Այն առաջարկները, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի ավելի ցածր քան 504,000.00 ( հինգ հարյուր չորս հազար ) ՀՀ դրամ  չեն դիտարկվելու:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:


Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված ապրանքների գնորդի մրցույթի վերաբերյալ 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է ԱՆԱ-Ի վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք) (Հավելված  1) :
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված հավելվածում հավելվածում նախատեսված կարգով մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 13/04/2018 –ը
Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:

  Այն առաջարկները, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի ավելի ցածր քան 3,916,000.00 (Երեք միլիոն ինն հարյուր տասնվեց հազար ) ՀՀ դրամ   չեն դիտարկվելու:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:


Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված ապրանքների գնորդի մրցույթի վերաբերյալ 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է ԱՆԱ-Ի վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք) (Հավելված  1) :
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված հավելվածում հավելվածում նախատեսված կարգով մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 03/04/2018 –ը
Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:

  Այն առաջարկները, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի ավելի ցածր քան 332,400.00 ( երեք հարյուր երեսուն երկու հազար չորս հարյուր ) ՀՀ դրամ   չեն դիտարկվելու:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:


Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված ապրանքների գնորդի մրցույթի վերաբերյալ 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է ԱՆԱ-Ի վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք) (Հավելված  1) :
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված հավելվածում հավելվածում նախատեսված կարգով 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 12/03/2018 –ը
Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:

  Այն առաջարկները, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի ավելի ցածր քան 1,395,180.00 (մեկ միլիոն երեք հարյուր իննսուն հինգ հազար հարյուր ութանասուն) ՀՀ դրամ   չեն դիտարկվելու:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:


Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված ապրանքների գնորդի մրցույթի վերաբերյալ 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է ԱՆԱ-Ի վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք) (Հավելված  1) :
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված հավելվածում հավելվածում նախատեսված կարգով 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 26/02/2018 –ը
Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:

  Այն առաջարկները, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի ավելի ցածր քան 1,746,390.00 (մեկ միլիոն յոթ հարյուր քառասունվեց հազար երեք հարյուր իննսուն) ՀՀ դրամ   չեն դիտարկվելու:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:


Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված ապրանքների գնորդի մրցույթի վերաբերյալ 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է ԱՆԱ-Ի վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք) (Հավելված  1) :
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված հավելվածում հավելվածում նախատեսված կարգով 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 13/02/2018 –ը:
Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:

  Այն առաջարկները, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի ավելի ցածր քան 21,587,424.00 (քսան մեկ  միլիոն հինգ ութսուն յոթ  հազար չորս հարյուր քսանչորս) ՀՀ դրամ  չեն դիտարկվելու:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:


Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված ապրանքների գնորդի մրցույթի վերաբերյալ 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է ԱՆԱ-Ի վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք) (Հավելված  1) :
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված հավելվածում հավելվածում նախատեսված կարգով 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 12/02/2018 –ը:
Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:

  Այն առաջարկները, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի ավելի ցածր քան 1 137,429.86 (մեկ միլիոն հարյուր երեսունյոթ հազար չորս հարյուր քսանինը, 86 լումա) ՀՀ դրամ  չեն դիտարկվելու:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:


Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված ապրանքների գնորդի մրցույթի վերաբերյալ 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է ԱՆԱ-Ի վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք) (Հավելված  1) :
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված հավելվածում հավելվածում նախատեսված կարգով 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 14/02/2018 –ը.
Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:

  Այն առաջարկները, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի ավելի ցածր քան 4,447,315.20 (չորս  միլիոն չորս հարյուր քառասունյոթ  հազար երեք հարյուր տասըհինգ-20) ՀՀ դրամ  չեն դիտարկվելու:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:


Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված ապրանքների գնորդի մրցույթի վերաբերյալ 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է ԱՆԱ-Ի վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք) (Հավելված  1) :
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված հավելվածում հավելվածում նախատեսված կարգով 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 15/02/2018 –ը.
Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:

  Այն առաջարկները, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի ավելի ցածր քան 22,676,694.00 (քսան երկու  միլիոն վեց հարյուր յոթանասուն վեց  հազար վեց հարյուր իննսունչորս) ՀՀ դրամ  չեն դիտարկվելու:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:


Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ-ի համար պղնձե մալուխների գնորդի ընտրության մրցույթի վերաբերյալ 

ՎԵՈՆ Արմենիա ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է պղնձե մալուխների գնորդի ընտրության մրցույթ (այսուհետ՝ Ապրանք), որի շրջանակներում կդիտարկվի 3 Լոտ՝
 • Լոտ 1՝ պղնձե մալուխներ, որոնք ձեռք են բերվելու պահեստից
 • Լոտ 2՝ մաքրված պղնձե մալուխներ (վերամշակված պղինձ)
 • Լոտ 3՝ ստորգետնյա կամ հեռախոսային կոյուղում գտնվող պղնձե մալուխներ

Ավելի մանրամասն տեղեկատվություն նախատեսվող ԱՆԱ-ի ցանկի վերավերյալ  ներկայացված է Հավելված 1-ում։

Մրցույթի անցկացման արդյունքում յուրաքանչյուր Լոտով ընտրվելու է 1 հաղթող։ Միևնույն մասնակիցը կարող է ճանաչվել հաղթող ինչպես մեկ Լոտով, այնպես էլ մի քանի Լոտով միաժամանակ:

Մրցույթի անցկացման արդյունքում հաղթող ճանաչված ընկերությունների հետ կարող են կնքվել շրջանակային պայամանագրեր 1 տարի ժամկետով Լոնդոնի մետաղների բորսայում պղնձի տոննայի ընթացիկ գներից զեղչի ամրագրմամբ, որի շրջանակներում կտեղադրվեն պատվերներ կոնկրետ ապրանքներ վաճառքի անհրաժեշտության դեպքում ։

Առաջարկների ներկայացման կարգ՝

Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված Հավելված 2-ում նախատեսված կարգով մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 08/12/2017–ը: Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Հավելված 3-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում:

Հաղթողի ընտրության կարգ՝

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի նվազող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի Լոնդոնի մետաղների բորսայի գներից ամենացածր զեղչ առաջարկող ընկերությունը:


Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված ապրանքների գնորդի մրցույթի վերաբերյալ 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է ԱՆԱ-Ի վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք) (Հավելված  1) :
 
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված հավելվածում հավելվածում նախատեսված կարգով մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 24/11/2017 –ը
Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:


Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված ապրանքների գնորդի մրցույթի վերաբերյալ 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է ԱՆԱ-Ի վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք) (Հավելված  1) :
 
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված հավելվածում հավելվածում նախատեսված կարգով մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 24/11/2017 –ը
Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:


Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված ապրանքների գնորդի մրցույթի վերաբերյալ 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է ԱՆԱ-Ի վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք) (Հավելված  1) :
 
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված հավելվածում հավելվածում նախատեսված կարգով մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 24/11/2017 –ը
Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:


Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված ապրանքների գնորդի մրցույթի վերաբերյալ 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է ԱՆԱ-Ի վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք) (Հավելված  1) :
 
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված հավելվածում հավելվածում նախատեսված կարգով մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 31/10/2017 –ը
Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:

  Այն առաջարկները, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի ավելի ցածր քան 8,600,000.00 (Ութ միլիոն վեց հարյուր հազար ) ՀՀ դրամ չեն դիտարկվելու:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:


Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված ապրանքների գնորդի մրցույթի վերաբերյալ 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է ԱՆԱ-Ի վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք) (Հավելված  1) :
 
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված հավելվածում հավելվածում նախատեսված կարգով մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 19/10/2017 –ը
Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:

  Այն առաջարկները, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի ավելի ցածր քան 1 624,899.80 (մեկ միլիոն վեց հարյուր քսանչորս հազար ութ հարյուր իննսունինը, 80 լումա) ՀՀ դրամ չեն դիտարկվելու:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:


Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված ապրանքների գնորդի մրցույթի վերաբերյալ 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է ԱՆԱ-Ի վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք) (Հավելված  1) :
 
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված հավելվածում հավելվածում նախատեսված կարգով մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 13/10/2017 –ը
Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:

  Այն առաջարկները, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի ավելի ցածր քան 1,620,300.00 (մեկ միլիոն վեց հարյուր քսան հազար երեքհարյուր) ՀՀ դրամ  չեն դիտարկվելու:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:


Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված ապրանքների գնորդի մրցույթի վերաբերյալ 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է ԱՆԱ-Ի վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք) (Հավելված  1) :
 
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված հավելվածում հավելվածում նախատեսված կարգով մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 19/10/2017 –ը
Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:

  Այն առաջարկները, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի ավելի ցածր քան 12,161,260.00 (տասերկու միլիոն հարյուր վաթսունմեկ հազար երկու հարյուր վաթսուն ) ՀՀ դրամ  չեն դիտարկվելու:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:


Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված ապրանքների գնորդի մրցույթի վերաբերյալ 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է ԱՆԱ-Ի վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք) (Հավելված  1) :
 
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված հավելվածում հավելվածում նախատեսված կարգով մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 25/09/2017 –ը
Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:

  Այն առաջարկները, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի ավելի ցածր քան 4,752,000.00 (չորս միլիոն ութ հարյուր հիսուներկու հազար) ՀՀ դրամ չեն դիտարկվելու:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:


Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված ապրանքների գնորդի մրցույթի վերաբերյալ 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է ԱՆԱ-Ի վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք) (Հավելված  1) :
 
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված հավելվածում հավելվածում նախատեսված կարգով մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 25/09/2017 –ը
Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:

  Այն առաջարկները, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի ավելի ցածր քան 17,145,300.00 (տասնյոթ միլիոն հարյուր քառասունհինգ հազար երեք հարյուր ) ՀՀ դրամ չեն դիտարկվելու:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:


Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված ապրանքների գնորդի մրցույթի վերաբերյալ 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է ԱՆԱ-Ի վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք) (Հավելված  1) :
 
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված հավելվածում հավելվածում նախատեսված կարգով մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 04/10/2017 –ը
Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:

  Այն առաջարկները, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի ավելի ցածր քան 2,203,060.00 (երկու միլիոն երկու հարյուր երեք հազար վաթսուն ) ՀՀ դրամ չեն դիտարկվելու:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:


Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված ապրանքների գնորդի մրցույթի վերաբերյալ 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է ԱՆԱ-Ի վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք) (Հավելված  1) :
 
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված հավելվածում հավելվածում նախատեսված կարգով մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 08/09/2017 –ը
Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:

  Այն առաջարկները, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի ավելի ցածր քան 6,454,500.00 (վեց միլիոն չորս հարյուր հիսունչորս հազար հինգ հարյուր ) ՀՀ դրամ չեն դիտարկվելու:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:


Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված ապրանքների գնորդի մրցույթի վերաբերյալ 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է ԱՆԱ-Ի վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք) (Հավելված  1) :
 
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված հավելվածում հավելվածում նախատեսված կարգով մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 10/08/2017 –ը
Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:

  Այն առաջարկները, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի ավելի ցածր քան 6,978,000.00 (վեց միլիոն ինը հարյուր յոթանասունութ հազար ) ՀՀ դրամ  չեն դիտարկվելու:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:


Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված ապրանքների գնորդի մրցույթի վերաբերյալ 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է ԱՆԱ-Ի վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք) (Հավելված  1) :
 
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված հավելվածում հավելվածում նախատեսված կարգով մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 11/08/2017 –ը
Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:

  Այն առաջարկները, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի ավելի ցածր քան 29,000,000.00 (քսան ինը միլիոն ) ՀՀ դրամ  չեն դիտարկվելու:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:


Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված ապրանքների գնորդի մրցույթի վերաբերյալ 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է ԱՆԱ-Ի վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք) (Հավելված  1) :
 
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված հավելվածում հավելվածում նախատեսված կարգով մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 27/07/2017 –ը
Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:

  Այն առաջարկները, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի ավելի ցածր քան 604,000.00 (վեց հարյուր չորս հազար ) ՀՀ դրամ  չեն դիտարկվելու:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:


Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված ապրանքների գնորդի մրցույթի վերաբերյալ 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է ԱՆԱ-Ի վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք)  (Հավելված  1) :
 
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված հավելվածում հավելվածում նախատեսված կարգով մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 18/07/2017 –ը
Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:

  Այն առաջարկները, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի ավելի ցածր քան 20,428,933.10 (քսան միլիոն չորս հարյուր քսանութ հազար ինն հարյուր երեսուն երեք ու 10 լումա) ՀՀ դրամ  չեն դիտարկվելու:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:


Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված ապրանքների գնորդի մրցույթի վերաբերյալ 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է ԱՆԱ-Ի վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք)  (Հավելված  1) :
 
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված հավելվածում հավելվածում նախատեսված կարգով մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 18/07/2017 –ը
Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:

  Այն առաջարկները, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի ավելի ցածր քան 20,429,000.00 (քսան միլիոն չորս հարյուր քսան ինն հազար) ՀՀ դրամ  չեն դիտարկվելու:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:


Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված ապրանքների գնորդի մրցույթի վերաբերյալ 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է ԱՆԱ-Ի վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք)  (Հավելված  1) :
 
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված հավելվածում հավելվածում նախատեսված կարգով մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 30/06/2017 –ը
Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:

  Այն առաջարկները, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի ավելի ցածր քան 2,042,560.00 (երկու միլիոն քառասուն երկու հազար հինգ հարյուր վաթսուն) ՀՀ դրամ  չեն դիտարկվելու:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:


Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված ապրանքների գնորդի մրցույթի վերաբերյալ 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է ԱՆԱ-Ի վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք) (Հավելված  1) :
 
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված հավելվածում նախատեսված կարգով մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 14/06/2017 –ը:
Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Հավելված 1-ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:

  Այն առաջարկները, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի ավելի ցածր քան 29 704 575․00 (քսանինը միլիոն յոթ հարյուր չորս հազար հինգ հարյուր յոթանասունհինգ) ՀՀ դրամ չեն դիտարկվելու:

Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:


Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված ապրանքների գնորդի մրցույթի վերաբերյալ 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է 1170,67 կմ․ UTP 4-զույգանոց մալուխի վաճառք (այսուհետ՝ Ապրանք):
 
Մալուխի գինը կազմում է 87․679,00 ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ) 1 կիլոմետրի համար:

Ապրանքը կարող է վաճառվել առանձին խմբաքանակներով։ Նվազագույն խմբաքանակը՝ 3 կմ.:

Հայտերը անհրաժեշտ է ներկայացնել SVZakaryan@beeline.am  էլեկտրոնային հասցեին կցված հավելված-ի ձևով՝ 


Բեռնել փաստաթղթերը
 
Հայտերը անհրաժեշտ է ներկայացնել մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 31/12/2017 –ը:

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է ԱՆԱ-Ի վաճառք (այսուհետ՝ Ապրանք) (Հավելված  1):
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված Հավելվածում նախատեսված կարգով մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 02/06/2017 –ը: Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Հավելված 1 -ը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:

Այն առաջարկները, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի ավելի ցածր քան 660 500.00 (վեց հարյուր վաթսուն հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ չեն դիտարկվելու:

 
Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:
 

Բեռնել փաստաթղթերը
 

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ARM-Q 013/19 ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ՝ ՈՒՂՂՎԱԾ «ՖՈՏՈ-ՎԻԴԵՈ ՆԿԱՐԱՀԱՆՈՒՄՆԵՐԻ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ՝ տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Ազատության 24/1 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել Բաց որակավորման ընթացակարգին (այսուհետ՝ Որակավորում), որն ուղղված է 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «ֆոտո-վիդեո  նկարահանումների» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցանկի ձևավորմանը:

Որակավորման արդյունքներով կձևավորվի որակավորված մասնակիցների ցուցակ, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների ֆոտո-վիդեո  նկարահանումների գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացին:

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլում որակավորման տեղեկատվության փաթեթն անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչ 17։00, 18.12.2019թ (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:  

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտից հետո հաստատված որակավորված մատակարարների ցուցակը համալրելու նպատակով բոլոր մատակարարները, որոնք որևիցե պատճառով չեն ներկայացրել իրենց որոկավորման տեղեկատվության փաթեթը մինչ առաջարկների սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտը, կարող են իրենց որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ուղարկել մինչ 18։00, 31.08.2022 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:

Բեռնել փաստաթղթերը

U/UTP ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ARM-S 049/19 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության 24/1 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել U/UTP մալուխների ARM-S 049/19 Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվեն անսահմանափակ քանակությմաբ հաղթողներ, որոնց հետ կարող են կնքվել պայմանագրեր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 12.12.2019թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը։

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ  ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «NG-FIREWALL»  ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ARM-S 048/19  ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության պող․ 24/1 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «NG-Firewall» ձեռքբերման ARM-S 048/19 մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով յուրաքանչյուր լոտով կարող են ընտրվել հաղթողներ, որոնց հետ կարող են կնքվել պայմանագրեր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկներն անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչ 17:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 12.12.2019թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը

3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ ԲԵՌՆՄԱՆ ԵՎ ԲԵՌՆԱԹԱՓՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ARM-S 047/19 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության 24/1 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ համար բեռնման և բեռնաթափման աշխատանքներ իրականացնող ARM-S 047/19 Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 06.12.2019թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը։

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ARM-Q 012/19 ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ՝ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲՋՋԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍՆԵՐԻ, ՍՄԱՐՏՖՈՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՔՍԵՍՈՒԱՐՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ՝ տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Ազատության 24/1 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել Բաց որակավորման ընթացակարգին (այսուհետ՝ Որակավորում), որն ուղղված է 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «բջջային հեռախոսների, սմարտֆոնների և աքսեսուարների» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցանկի ձևավորմանը:

Որակավորման արդյունքներով կձևավորվի որակավորված մասնակիցների ցուցակ, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների բջջային հեռախոսների, սմարտֆոնների և աքսեսուարների գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացին:

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլում որակավորման տեղեկատվության փաթեթն անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչ 17։00, 03.12.2019թ (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:  

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտից հետո հաստատված որակավորված մատակարարների ցուցակը համալրելու նպատակով բոլոր մատակարարները, որոնք որևիցե պատճառով չեն ներկայացրել իրենց որոկավորման տեղեկատվության փաթեթը մինչ առաջարկների սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտը, կարող են իրենց որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ուղարկել Qualification_Beeline_Armenia@beeline.am և tavanesyan@beeline.am էլեկտրոնային հասցեներին մինչ 18։00, 31.07.2022 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:

Բեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ  ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ՌԵՊԻՏԵՐՆԵՐԻ ԵՎ ԿՈՄԲԱՅՆԵՐՆԵՐԻ»  ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ARM-S 043/19  ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության պող․ 24/1 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար 2 տարի ժամկետով «ՌԵՊԻՏԵՐՆԵՐԻ ԵՎ ԿՈՄԲԱՅՆԵՐՆԵՐԻ» ձեռքբերման ARM-S 043/19 մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով յուրաքանչյուր լոտով կարող են ընտրվել հաղթողներ, որոնց հետ կարող են կնքվել պայմանագրեր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկներն անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչ 17:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 09.12.2019թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը

Բեռնել պարզաբանումը 1

Բեռնել պարզաբանումը 2

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԻՆԿԱՍԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ARM-S 046/19 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության պող․ 24/1 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար ինկասացիոն ծառայությունների ARM-S 046/19  Մատակարարի Մրցակցային Ընտրության  ընթացակարգին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով յուրաքանչյուր լոտով կարող են ընտրվել հաղթողներ, որոնց հետ կարող են կնքվել պայմանագրեր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկներն անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչ 17:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 26.11.2019թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը

Ներբեռնել պարզաբանումը

Ներբեռնել պարզաբանումը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ՄԵԴԻԱ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ և ԳՆՈՒՄ) » ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ARM-S 039/19 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ-ն՝ տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ազատության 24/1 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար 2 տարի ժամկետով «Մեդիա տեղաբաշխման ծառայություններ (ռազմավարություն, պլանավորում և գնում)» գնման առարկայով մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի անցկացման արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի հետ կարող է կնքվել պայամանագիր:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգին մասնակցության և առաջարկների պատրաստման համար Մասնակիցներին կտրամադրվի բրիֆ, որը կուղարկվի մասնակիցներին կնքված և ստորագրած գաղտնի տեղեկատվության չհրապարակման մասին համաձայնագիրը ներկայացնելուց հետո միայն։

Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 26.11.2019 թ. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

Բեռնել գաղտնի տեղեկատվության չհրապարակման մասին համաձայնագիրը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ՇԵՆՔԻ ՀԱՄԱՐ ԲԵՌԱԲԱՐՁՐԱՑՆՈՂ ՀԱՐԹԱԿԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ARM-S 044/19 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության 24/1 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ շենքի համար բեռաբարձրացնող հարթակի մատակարարման և տեղադրման ARM-S 044/19 Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 14.11.2019թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը։

ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՄԱՆ (ՏԱՔՍԻ) ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ARM-S 041/19 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության պող․ 24/1 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար ուղեվորափոխադրման (տաքսի) ծառայությունների մատուցման ARM-S 041/19  Մատակարարի Մրցակցային Ընտրության  ընթացակարգին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկներն անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչ 17:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 11․11․2019թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը։

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ARM-Q 014/19 ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ՝ տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության 24/1 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել ««ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար 3 տարի ժամկետով «տնտեսական ապրանքներ» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության ընթացակարգի մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանն ուղղված ARM-Q 014/19 Բաց որակավորմանը (այսուհետ՝ Որակավորում)։

Որակավորման արդյունքներով կձևավորվի որակավորված մասնակիցների ցուցակ, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «տնտեսական ապրանքներ» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացներին:

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլում որակավորման տեղեկատվության փաթեթն անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչ 15.11.2019թ 15։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:  

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտից հետո հաստատված որակավորված մատակարարների ցուցակը համալրելու նպատակով բոլոր մատակարարները, որոնք որևիցե պատճառով չեն ներկայացրել իրենց որոկավորման տեղեկատվության փաթեթը մինչ առաջարկների սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտը, կարող են իրենց որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ուղարկել Lusighazaryan@beeline.am էլեկտրոնային հասցեին մինչ 18:00 01․10.2022 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:

Բեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԱՆՏԵՆԱ-ԿԱՅՄԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐՆ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ԴԻՐՔԻ ԲԵՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ARM-S 040/19 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության 24/1 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ անտենա-կայմային կառույցներն ուղղահայաց դիրքի բերման աշխատանքների Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության Մասնակցի Հրահանգը ստանալու համար անհրաժեշտ է ստորագրել Գաղտնի Տեղեկատվության Չհրապարակման Համաձայնագիրը (NDA, Հավելված 1) և ուղարկել փաստաթղթի սկանավորված պատճեն TIgityan@beeline.am էլեկտրոնային հասցեին:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 17:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 18.11.2019թ. ներառյալ:

Հավելված 1:

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ՇԵՆՔԻ ՀԱՄԱՐ ԲԵՌԱԲԱՐՁՐԱՑՆՈՂ ՀԱՐԹԱԿԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ARM-S 038/19 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ շենքի համար բեռաբարձրացնող հարթակի մատակարարման և տեղադրման ARM-S 038/19 Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 04.11.2019թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը։

Հայտարարություն

1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ARM-C 036/19 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել 1 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ ավտոմեքենաների և աշխատակիցների բժշկական ապահովագրությյան ARM-C 036/19 Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով յուրաքանչյուր Լոտով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր մինչ 31․12․2020թ․:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 21․10.2019թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը։

Ներբեռնել հարցերի պատասխան 1-ը

Ներբեռնել պարզաբանումը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՐԱՆՍՖԵՐԱՅԻՆ ԳՆԱԳՈՅԱՑՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ARM-S 035/19 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար տրանսֆերային գնագոյացման խորհրդատվական ծառայությունների ARM-S 035/19  Մատակարարի Մրցակցային Ընտրության  ընթացակարգին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչ 17:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 09․10․2019թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը։

Ներբեռնել պարզաբանում 1-ը։

3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 4G ԵՐԹՈՒՂԻՉՆԵՐԻ ARM-S 031/19 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար 4G երթուղիչների համար ARM-S 031/19  Մատակարարի Մրցակցային Ընտրության  ընթացակարգին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 17:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 02․10․2019թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը։

Ներբեռնել պարզաբանում 1-ը

Ներբեռնել պարզաբանում 2-ը

Ներբեռնել պարզաբանում 3-ը

3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ARM-S 033/19 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ակտիվների գնահատման ծառայությունների ARM-S 033/19 Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվեն 2 հաղթող, որոնց հետ կարող են կնքվել պայմանագրեր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 26.09.2019թ. ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

Բեռնել պարզաբանում 1-ը

Բեռնել պարզաբանում 2-ը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ ARM-S 032/19 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կորպորատիվ միջոցառման ARM-S 032/19 Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 20․09.2019թ. ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ՕԳՏԱՏԵՐԻ ՀԵՏ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՅԻՆ ԱԼԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ USABILITY ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐԹԱԿԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ARM-S 030/19 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ-ն՝ տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով «Օգտատերի հետ փոխազդեցության թվային ալիքների համար USABILITY թեստավորման հարթակի լիցենզիա»  գնման առարկայով մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի անցկացման արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի հետ կարող է կնքվել պայամանագիր:

Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 06.09.2019 թ. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ARM-Q 011/19 ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ՝ ՈՒՂՂՎԱԾ «ՄԱՐԴԱՏԱՐ ԵՎ ՈՒՂԵՎՈՐԱԲԵՌՆԱՏԱՐ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ՝ տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության 24/1 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել Բաց որակավորման ընթացակարգին (այսուհետ՝ Որակավորում), որն ուղղված է 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «Մարդատար և ուղևորաբեռնատար ավտոմեքենաներ» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցանկի ձևավորմանը:

Որակավորման արդյունքներով կձևավորվի որակավորված մասնակիցների ցուցակ, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «Մարդատար և ուղևորաբեռնատար ավտոմեքենաներ» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացին:

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլում որակավորման տեղեկատվության փաթեթն անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչ 2908.2019թ 18։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:  

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտից հետո հաստատված որակավորված մատակարարների ցուցակը համալրելու նպատակով բոլոր մատակարարները, որոնք որևիցե պատճառով չեն ներկայացրել իրենց որոկավորման տեղեկատվության փաթեթը մինչ առաջարկների սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտը, կարող են իրենց որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ուղարկել Qualification_Beeline_Armenia@beeline.am և LMezhlumyan@beeline.am էլեկտրոնային հասցեներին մինչ 01.05.2022 18։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:

Բեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԲՈԼՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋԱԿԱՅՔԵՐԻ ԱԿՏՈՒԱԼ ԲԵՆՉՄԱՐԿԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՉԱՓՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ARM-S 026/19 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

 «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ բոլոր տեխնոլոգիաների և միջակայքերի ակտուալ բենչմարկի անցկացման համար չափման համալիրի մատակարարման ARM-S 026/19 Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 19.08.2019թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “SUN”, “JUNIPER NETWORKS”, “EXTREME NETWORKS” ԵՎ "HP" ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ARM-S 028/19 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության 24/1 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով  “SUN”, “JUNIPER NETWORKS”, “EXTREME NETWORKS” և “HP” սարքավորումների տեխնիկական աջակցության ծառայությունների մատուցման ARM-S 028/19  Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 17:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 05․08․2019թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը

3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԲԱԺԱՆՈՐԴԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՄԱՆ ARM-S 027/19 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

 «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ազատություն 24/1 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ բաժանորդային սարքավորումների վերանորոգման և վերականգման ARM-S 027/19 Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով յուրաքանչյուր Լոտով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 02.08.2019թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը

Հարցերի պատասխան 1

Հարցերի պատասխան 2

Հարցերի պատասխան  3

Հարցերի պատասխան 4

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ (DATA LEAK PREVENTION) DLP ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ARM-S 025/19 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

 «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության 24/1 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել (Data Leak Prevention) DLP համակարգերի ձեռքբերման ARM-S 025/19 Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող են կնքվել պայմանագրեր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրերի ձևանմուշների համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 17:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 24.07․2019թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը։

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ARM-Q 010/19 ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ՝ ՈՒՂՂՎԱԾ «ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԵՐԹԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ՝ տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել Բաց որակավորման ընթացակարգին (այսուհետ՝ Որակավորում), որն ուղղված է 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «Էլեկտրոնային հերթերի կառավարման համակարգեր» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցանկի ձևավորմանը:

Որակավորման արդյունքներով կձևավորվի որակավորված մասնակիցների ցուցակ, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «Էլեկտրոնային հերթերի կառավարման համակարգեր» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացին:

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլում որակավորման տեղեկատվության փաթեթն անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչ 12․07.2019թ 17։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:  

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտից հետո հաստատված որակավորված մատակարարների ցուցակը համալրելու նպատակով բոլոր մատակարարները, որոնք որևիցե պատճառով չեն ներկայացրել իրենց որոկավորման տեղեկատվության փաթեթը մինչ առաջարկների սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտը, կարող են իրենց որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ուղարկել Qualification_Beeline_Armenia@beeline.am և LMezhlumyan@beeline.am էլեկտրոնային հասցեներին մինչ 01.04.2022 18։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:

Բեռնել փաստաթղթերը

1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԳՐԵՆԱԿԱՆ ՊԻՏՈՒՅՔՆԵՐԻ ARM-S 024/19 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության 24/1 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով գրենական պիտույքների ARM-S 024/19 Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով յուրաքանչյուր լոտով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 17:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 12․07․2019թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը։

Պարզաբանում 1:

Պարզաբանում 2:

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ARM-Q 009/19 ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ՝ ՈՒՂՂՎԱԾ «APC ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ՝ տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել Բաց որակավորման ընթացակարգին (այսուհետ՝ Որակավորում), որն ուղղված է 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար APC սարքավորումների տեխնիկական աջակցման ծառայությունների ձեռքբերման մատակարարների մրցակցային ընտրության ընթացակարգով մասնակիցների ցանկի ձևավորմանը:

Որակավորման արդյունքներով կձևավորվի որակավորված մասնակիցների ցուցակ, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար APC սարքավորումների տեխնիկական աջակցման ծառայությունների ձեռքբերման մատակարարների մրցակցային ընտրության ընթացակարգին:

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլում որակավորման տեղեկատվության փաթեթն անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչ 28.06.2019թ 15։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:  

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտից հետո հաստատված որակավորված մատակարարների ցուցակը համալրելու նպատակով բոլոր մատակարարները, որոնք որևիցե պատճառով չեն ներկայացրել իրենց որոկավորման տեղեկատվության փաթեթը մինչև առաջարկների սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտը, սույն հրավերն արդիական է մինչև 27.03.2022թ․ժամը 18։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով):

Բեռնել փաստաթղթերը

3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ՀՍԿԻՉ-ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ARM-S 023/19 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների սպասարկման ARM-S 023/19 Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 27․06.2019թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը։

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ-ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԹՎԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՊԼԱՏՖՈՐՄ IVR ԵՎ CHATBOT-ի ՀԱՄԱՐ ARM-S 021/19 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար թվային հաղորդակցման պլատֆորմ IVR և CHATBOT-ի համար ARM-S 021/19  Մատակարարի Մրցակցային Ընտրության  ընթացակարգին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 05․08․2019թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը

Ներբեռնել պարզաբանումը:

Ներբեռնել պարզաբանում 2:

2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԲԱԺԱՆՈՐԴԱՅԻՆ «ԿԵՏ-ԿԵՏ» ԱՆԼԱՐ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ARM-S 022/19 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

 «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել 2 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ բաժանորդային «կետ-կետ» անլար միացումների համակարգերի ARM-S 022/19 Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 28․06․2019թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը։

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «DIGITAL ԿՐԵԱՏԻՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ARM-S 019/19 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ-ն՝ տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով «Digital կրեատիվ ծառայություններ» գնման առարկայով մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի անցկացման արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի հետ կարող է կնքվել պայամանագիր:

Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 20.06.2019թ. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՌԴ ԿՈՆԿՐԵՏ ՀԱՍՑԵԻՑ «ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ՊԱՀԵՍՏ ԲԵՌՆԱՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ARM-S 018/19 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել 1 տարի ժամկետով ՌԴ կոնկրետ հասցեից «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ պահեստ բեռնափոխադրման ծառայությունների ARM-S 018/19 Մատակարարի մրցակցային  ընտրության ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով յուրաքանչյուր լոտով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 10․06․2019թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը

Հարցերի պատասխաններ

Հարցերի պատասխաններ 2

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ՄԱՔՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ARM-S 017/19 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ-ն՝ տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար 3 տարի ժամկետով «Մաքրման ծառայություններ» գնման առարկայով մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի անցկացման արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի հետ կարող է կնքվել պայամանագիր:

Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 13.06.2019թ. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ARM-Q 008/19 ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ՝ ՈՒՂՂՎԱԾ «VMWARE և VERITAS ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԵՑՈՒՄ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ՝ տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել Բաց որակավորման ընթացակարգին (այսուհետ՝ Որակավորում), որն ուղղված է 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «VmWare և VERITAS   լիցենզիաների  մատակարարում  և ժամկետի երկարեցում» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցանկի ձևավորմանը:

Որակավորման արդյունքներով կձևավորվի որակավորված մասնակիցների ցուցակ, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «VmWare և VERITAS լիցենզիաների մատակարարում  և ժամկետի երկարեցում» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացին:

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլում որակավորման տեղեկատվության փաթեթն անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչ 31․05.2019թ 15։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:  

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտից հետո հաստատված որակավորված մատակարարների ցուցակը համալրելու նպատակով բոլոր մատակարարները, որոնք որևիցե պատճառով չեն ներկայացրել իրենց որոկավորման տեղեկատվության փաթեթը մինչ առաջարկների սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտը, կարող են իրենց որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ուղարկել Qualification_Beeline_Armenia@beeline.am և LMezhlumyan@beeline.am էլեկտրոնային հասցեներին մինչ 01.03.2022 18։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:

Բեռնել փաստաթղթերը

3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱԿԱԱՌԵՎԱՆԳՄԱՆ ՏԱԿԴԻՐՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ARM-S 015/19 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

 «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար հակաառևանգման տակդիրների սպասարկման ARM-S 015/19 Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 22․05․2019թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ GIS ՔԱՐՏԵԶԻ ԵՎ ԵՐԵՎԱՆԻ, ԳՅՈՒՄՐԻԻ, ՎԱՆԱՁՈՐԻ 3D ՔԱՐՏԵԶՆԵՐԻ ARM-S 014/19 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել Հայաստանի էլեկտրոնային աշխարհագրական GIS քարտեզի և Երևանի, Գյումրիի, Վանաձորի 3D քարտեզների ARM-S 014/19  Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով յուրաքանչյուր լոտով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 24․05․2019թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը

Հարցերի պատասխաններ

3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ARM-S 012/19 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար անհատական պաշտպանության միջոցների ARM-S 012/19   Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով յուրաքանչյուր տողով/լոտով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 24.05.2019թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ARM-Q 007/19 ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ՝ ՈՒՂՂՎԱԾ « ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐԻ ՈՒ ՎԱՃԱՌՔԻ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ(ՎևՍԳ) ՀԱՄԱՐ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ՝ տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել Բաց որակավորման ընթացակարգին (այսուհետ՝ Որակավորում), որն ուղղված է 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «Աշխատատեղերի ու վաճառքի և սպասարկման գրասենյակների(ՎևՍԳ) համար սարքավորումներ» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցանկի ձևավորմանը:

Որակավորման արդյունքներով կձևավորվի որակավորված մասնակիցների ցուցակ, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «Աշխատատեղերի ու վաճառքի և սպասարկման գրասենյակների(ՎևՍԳ) համար սարքավորումներ» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացին:

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլում որակավորման տեղեկատվության փաթեթն անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչ 15.05.2019թ 15։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:  

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտից հետո հաստատված որակավորված մատակարարների ցուցակը համալրելու նպատակով բոլոր մատակարարները, որոնք որևիցե պատճառով չեն ներկայացրել իրենց որոկավորման տեղեկատվության փաթեթը մինչ առաջարկների սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտը, կարող են իրենց որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ուղարկել Qualification_Beeline_Armenia@beeline.am և LMezhlumyan@beeline.am էլեկտրոնային հասցեներին մինչ 01.03.2022 18։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:

Բեռնել փաստաթղթերը

3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ ԲԵՌՆԱՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ARM-S 013/19 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել  2 տարի ժամկետով 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ համար բեռնափոխադրման ծառայությունների ARM-S 013/19  Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 16․05․2019թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը։

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «TV BOX-ԵՐԻ, ՌՈՈՒՏԵՐՆԵՐԻ (VDSL, FTTB ԵՎ ԱՅԼՆ)» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ARM-Q 006/19 ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ՝ տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար 3 տարի ժամկետով «TV box-երի, ռոուտերների (VDSL, FTTB և այլն)» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության ընթացակարգի մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանն ուղղված ARM-Q 006/19 Բաց որակավորմանը (այսուհետ՝ Որակավորում)։

Որակավորման արդյունքներով կձևավորվի որակավորված մասնակիցների ցուցակ, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «TV box-երի, ռոուտերների (VDSL, FTTB և այլն)»  գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացին:

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլում որակավորման տեղեկատվության փաթեթն անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչ 15.05.2019թ 15։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:  

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտից հետո հաստատված որակավորված մատակարարների ցուցակը համալրելու նպատակով բոլոր մատակարարները, որոնք որևիցե պատճառով չեն ներկայացրել իրենց որոկավորման տեղեկատվության փաթեթը մինչ առաջարկների սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտը, կարող են իրենց որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ուղարկել Qualification_Beeline_Armenia@beeline.am և Lusighazaryan@beeline.am էլեկտրոնային հասցեներին մինչ 18:00 28.02.2022 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:

Բեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ՌԱԴԻՈՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԻՐՈՒՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄՆԵՐԻ ԻՆՏԵՆՍԻՎՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ և ԴՐԱՆՑ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ARM-S 011/19 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

 «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել 3 տարի ժամկետով «Ռադիոհաճախականության տիրույթի էլեկտրամագնիսական ճառագայթումների ինտենսիվության չափումների և դրանց հիման վրա հիգիենիկ եզրակացության տրամադրման ծառայություններ» գնման առարկայով ARM-S 011/19 Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել 3 տարի ժամկետով շրջանակային պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 03․05․2019 թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը։

Պարզաբանում 1:

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ARM-Q 005/19 ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ՝ ՈՒՂՂՎԱԾ «ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ՝ տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել Բաց որակավորման ընթացակարգին (այսուհետ՝ Որակավորում), որն ուղղված է 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «Լիցենզիաներ» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցանկի ձևավորմանը:

Որակավորման արդյունքներով կձևավորվի որակավորված մասնակիցների ցուցակ, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «Լիցենզիաներ» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացին:

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլում որակավորման տեղեկատվության փաթեթն անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչ 23․04.2019թ 15։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:  

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտից հետո հաստատված որակավորված մատակարարների ցուցակը համալրելու նպատակով բոլոր մատակարարները, որոնք որևիցե պատճառով չեն ներկայացրել իրենց որոկավորման տեղեկատվության փաթեթը մինչ առաջարկների սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտը, կարող են իրենց որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ուղարկել Qualification_Beeline_Armenia@beeline.am և LMezhlumyan@beeline.am էլեկտրոնային հասցեներին մինչ 01.03.2022 18։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:

Ներբեռնել փաստաթղթերը

2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ԲԵՆԶԻՆ, ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԻՔ ԵՎ ԳԱԶ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ARM-S 010/19 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել  2 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «Բենզին, դիզելային վառելիք և գազ» գնման առարկայով ARM-S 010/19 Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով յուրաքանչյուր լոտով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 03.05․2019թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը։

Պարզաբանում 1:

Պարզաբանում 2:

Պարզաբանում 3:

2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՖԻՔՍՎԱԾ ՑԱՆՑԻԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՍԻՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ARM-S 009/19 ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել 2 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ ֆիքսված ցանցի համար պասիվ նյութերի մատակարարների ARM-S 009/19  մրցակցային ընտրության  ընթացակարգին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով յուրաքանչյուր լոտով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 08․04․2019 թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը։

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ՄԱՔՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ARM-S 008/19 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ-ն՝ տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար 3 տարի ժամկետով «Մաքրության ծառայություններ» գնման առարկայով մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի անցկացման արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի հետ կարող է կնքվել պայամանագիր:

Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 12.04.2019թ. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

Հարցերի պարասխան

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ՀԱՆԳՍՏԻ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԿԵՏԻ ՀԱՄԱՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ARM-S 007/19 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ  հանգստի և վերականգնման կետի համար բժշկական ծառայություններ մատուցող ARM-S 007/19 Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 25.03․2019թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը։

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ARM-Q 004/19 ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ՝ ՈՒՂՂՎԱԾ «ԹԱՂԱՐԱՅԻՆ ԲՈՒՅՍԵՐԻ, ՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԵՐԻ ՈՒ ԾԱՂԿԱՄԱՆՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ՝ տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել Բաց որակավորման ընթացակարգին (այսուհետ՝ Որակավորում), որն ուղղված է 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «Թաղարային բույսերի, սենյակային ծառերի ու ծաղկամանների մատակարարում և սպասարկում» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցանկի ձևավորմանը:

Որակավորման արդյունքներով կձևավորվի որակավորված մասնակիցների ցուցակ, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «Թաղարային բույսերի, սենյակային ծառերի ու ծաղկամանների մատակարարում և սպասարկում» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացին:

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլում որակավորման տեղեկատվության փաթեթն անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչ 26.03.2019թ 15։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:  

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտից հետո հաստատված որակավորված մատակարարների ցուցակը համալրելու նպատակով բոլոր մատակարարները, որոնք որևիցե պատճառով չեն ներկայացրել իրենց որոկավորման տեղեկատվության փաթեթը մինչ առաջարկների սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտը, կարող են իրենց որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ուղարկել Qualification_Beeline_Armenia@beeline.am և LMezhlumyan@beeline.am էլեկտրոնային հասցեներին մինչ 31.03.2022 18։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:

Բեռնել փաստաթղթերը

3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԼԻՑՔԱՎՈՐՄԱՆ ՔԱՐՏԵՐԻ ARM-S 005/19 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

 «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար լիցքավորման քարտերի ARM-S 005/19  Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 22․03․2018թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը։

Հարցերի պատասխան 1

3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿՏՈՎ «ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԵՐԹԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ARM-S 006/19 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

 «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ էլեկտրոնային հերթերի կառավարման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման ARM-S 006/19 Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 18․03․2019թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը։

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ARM-Q 003/19 ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ՝ ՈՒՂՂՎԱԾ «ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐ և ՊԱՍԻՎ ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ՝ տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել Բաց որակավորման ընթացակարգին (այսուհետ՝ Որակավորում), որն ուղղված է 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «Օպտիկական մաուխներ և պասիվ օպտիկական բաղադրիչներ» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցանկի ձևավորմանը:

Որակավորման արդյունքներով կձևավորվի որակավորված մասնակիցների ցուցակ, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «Օպտիկական մաուխներ և պասիվ օպտիկական բաղադրիչներ» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացին:

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլում որակավորման տեղեկատվության փաթեթն անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչ 20.03.2019թ․ 15։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:  

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտից հետո հաստատված որակավորված մատակարարների ցուցակը համալրելու նպատակով բոլոր մատակարարները, որոնք որևիցե պատճառով չեն ներկայացրել իրենց որոկավորման տեղեկատվության փաթեթը մինչ առաջարկների սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտը, կարող են իրենց որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ուղարկել Qualification_Beeline_Armenia@beeline.am և MGevorgyan@beeline.am էլեկտրոնային հասցեներին մինչ 04.01.2022 18։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:

Բեռնել փաստաթղթերը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ GIS ՔԱՐՏԵԶԻ ԵՎ ԵՐԵՎԱՆԻ, ԳՅՈՒՄՐԻԻ, ՎԱՆԱՁՈՐԻ 3D ՔԱՐՏԵԶՆԵՐԻ ARM-S 003/19 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

 «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել Հայաստանի էլեկտրոնային աշխարհագրական GIS քարտեզի և Երևանի, Գյումրիի, Վանաձորի 3D քարտեզների ARM-S 003/19  Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով յուրաքանչյուր լոտով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 20․02․2019թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը։

Հարցերի պարասխան 1

Հարցերի պարասխան

Հայտարարություն

«USSD MENU», «USSD GW» ԵՎ «SUBSCRIPTION CONTROL CENTER» ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ARM-S 004/19 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել «USSD menu», «USSD GW» և «Subscription Control Center» ծրագրերի ձեռքբերման ARM-S 004/19 Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող են կնքվել պայմանագրեր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրերի ձևանմուշների համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 01.03․2019թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը։

Պարզաբանում 1

DEVICE MANAGEMENT SYSTEM ՊԼԱՏՖՈՐՄԱՅԻ ՀԱՄԱՐ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ARM-S 002/19 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

 «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել Device Management System պլատֆորմայի համար Ծրագրային ապահովման օգտագործման իրավունքի տրամադրման ARM-S 002/19 Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 17:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 15․02․2019թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը

Ներբեռնել պարզաբանումը

Հարցերի պարասխան 1

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ARM-Q 002/19 ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ՝ ՈՒՂՂՎԱԾ «ՆՈՐ ՔԱՐԹՐԻՋՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՔԱՐԹՐԻՋՆԵՐԻ ԼԻՑՔԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԹՄԲՈՒԿՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ՝ տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել Բաց որակավորման ընթացակարգին (այսուհետ՝ Որակավորում), որն ուղղված է 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «Նոր քարթրիջների գնում, օգտագործված քարթրիջների լիցքավորում եվ թմբուկների փոխարինման ծառայություններ» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցանկի ձևավորմանը:

Որակավորման արդյունքներով կձևավորվի որակավորված մասնակիցների ցուցակ, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «Նոր քարթրիջների գնում, օգտագործված քարթրիջների լիցքավորում եվ թմբուկների փոխարինման ծառայություններ»  գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացին:

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլում որակավորման տեղեկատվության փաթեթն անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչ 08.02.2019թ 15։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:  

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտից հետո հաստատված որակավորված մատակարարների ցուցակը համալրելու նպատակով բոլոր մատակարարները, որոնք որևիցե պատճառով չեն ներկայացրել իրենց որոկավորման տեղեկատվության փաթեթը մինչ առաջարկների սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտը, կարող են իրենց որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ուղարկել Qualification_Beeline_Armenia@beeline.am և HasAvagyan@beeline.am: էլեկտրոնային հասցեներին մինչ 01.12.2021 18։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:

Բեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ TV BOX-ԵՐԻ ARM-S 001/19 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

 «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար 3 տարի ժամկետով TV box-երի ARM-S 001/19 Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով յուրաքանչյուր Լոտով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 04․02․2019թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը։

Պարզաբանում 1:

Հարցերի պատասխան 1:

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ARM-Q 001/19 ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ՝ ՈՒՂՂՎԱԾ «ԳԱՂՏՆԻ ԳՆՈՐԴԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ՝ տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել Բաց որակավորման ընթացակարգին (այսուհետ՝ Որակավորում), որն ուղղված է 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «Գաղտնի գնորդի ծառայություններ» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցանկի ձևավորմանը:

Որակավորման արդյունքներով կձևավորվի որակավորված մասնակիցների ցուցակ, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «Գաղտնի գնորդի ծառայություններ» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացին:

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլում որակավորման տեղեկատվության փաթեթն անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչ 23.01.2019թ 12։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:  

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտից հետո հաստատված որակավորված մատակարարների ցուցակը համալրելու նպատակով բոլոր մատակարարները, որոնք որևիցե պատճառով չեն ներկայացրել իրենց որոկավորման տեղեկատվության փաթեթը մինչ առաջարկների սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտը, կարող են իրենց որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ուղարկել Qualification_Beeline_Armenia@beeline.am և LMezhlumyan@beeline.am էլեկտրոնային հասցեներին մինչ 30.11.2021 18։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:

Բեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ARM-Q 025/18 ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ՝ ՈՒՂՂՎԱԾ «ԼԱՅՆԱՖՈՐՄԱՏ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ՝ տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել Բաց որակավորման ընթացակարգին (այսուհետ՝ Որակավորում), որն ուղղված է 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «Լայնաֆորմատ տպագրության ծառայություններ» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցանկի ձևավորմանը:

Որակավորման արդյունքներով կձևավորվի որակավորված մասնակիցների ցուցակ, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «Լայնաֆորմատ տպագրության ծառայություններ» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացին:

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլում որակավորման տեղեկատվության փաթեթն անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչ 18.01.2019թ 15։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:  

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտից հետո հաստատված որակավորված մատակարարների ցուցակը համալրելու նպատակով բոլոր մատակարարները, որոնք որևիցե պատճառով չեն ներկայացրել իրենց որոկավորման տեղեկատվության փաթեթը մինչ առաջարկների սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտը, կարող են իրենց որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ուղարկել Qualification_Beeline_Armenia@beeline.am և LMezhlumyan@beeline.am էլեկտրոնային հասցեներին մինչ 30.11.2021 18։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:

Բեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ARM-Q 024/18 ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ՝ ՈՒՂՂՎԱԾ «ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ-ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ՝ տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել Բաց որակավորման ընթացակարգին (այսուհետ՝ Որակավորում), որն ուղղված է 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «Ինֆորմացիոն-տեղեկատվական նյութեր» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցանկի ձևավորմանը:

Որակավորման արդյունքներով կձևավորվի որակավորված մասնակիցների ցուցակ, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «Ինֆորմացիոն-տեղեկատվական նյութեր» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացին:

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլում որակավորման տեղեկատվության փաթեթն անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչ 18.01.2019թ 15։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:  

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտից հետո հաստատված որակավորված մատակարարների ցուցակը համալրելու նպատակով բոլոր մատակարարները, որոնք որևիցե պատճառով չեն ներկայացրել իրենց որոկավորման տեղեկատվության փաթեթը մինչ առաջարկների սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտը, կարող են իրենց որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ուղարկել Qualification_Beeline_Armenia@beeline.am և LMezhlumyan@beeline.am էլեկտրոնային հասցեներին մինչ 01.10.2021 18։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:

Բեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԵՐԹԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ARM-S 043/18 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

 «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ էլեկտրոնային հերթերի կառավարման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման ARM-S 043/18 Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 10․01․2019թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը։

Ներբեռնել հարցերի պատասխանները

2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊՈԼԻՎԻՆԻԼՔԼՈՐԻԴԱՅԻՆ (PVC) ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ARM-S 042/18 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ, տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու 2 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար պոլիվինիլքլորիդային (PVC) խողովակների մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի անցկացման արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի հետ կարող է կնքվել 2 տարի ժամկետով  շրջանակային պայմանագիր:

Առաջարկներն անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 27.12.2018 թ. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 5 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ARM-Q 023/18 ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ՝ ՈՒՂՂՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ (ԱՎԻԱՏՈՄՍԵՐ, ՎԻԶԱՆԵՐ, ՓԱԹԵԹՆԵՐ) ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ՝ տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել Բաց որակավորման ընթացակարգին (այսուհետ՝ Որակավորում), որն ուղղված է 5 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «գործուղումների կազմակերպման (ավիատոմսեր, վիզաներ, փաթեթներ) ծառայություններ» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցանկի ձևավորմանը:

Որակավորման արդյունքներով կձևավորվի որակավորված մասնակիցների ցուցակ, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 5 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «գործուղումների կազմակերպման (ավիատոմսեր, վիզաներ, փաթեթներ) ծառայություններ» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացին:

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլում որակավորման տեղեկատվության փաթեթն անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչ 19.12.2018թ 15։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:  

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտից հետո հաստատված որակավորված մատակարարների ցուցակը համալրելու նպատակով բոլոր մատակարարները, որոնք որևիցե պատճառով չեն ներկայացրել իրենց որոկավորման տեղեկատվության փաթեթը մինչ առաջարկների սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտը, կարող են իրենց որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ուղարկել Qualification_Beeline_Armenia@beeline.am էլեկտրոնային հասցեին մինչ 30.09.2023 18։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:

Բեռնել փաստաթղթերը

2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴԻԶԵԼ-ԳԵՆԵՐԱՏՈՐԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿՆԵՐԻ ARM-S 041/18 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ, տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու 2 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար դիզել-գեներատորային կայանքների միացման վահանակների մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի անցկացման արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի հետ կարող է կնքվել 2 տարի ժամկետով  շրջանակային պայմանագիր:

Առաջարկներն անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 17.12.2018 թ. 18:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 5 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ARM-Q 020/18 ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ՝ ՈՒՂՂՎԱԾ «ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ՝ տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել Բաց որակավորման ընթացակարգին (այսուհետ՝ Որակավորում), որն ուղղված է 5 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «Փոստային ծառայություններ» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցանկի ձևավորմանը:

Որակավորման արդյունքներով կձևավորվի որակավորված մասնակիցների ցուցակ, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 5 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «Փոստային ծառայություններ» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացին:

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլում որակավորման տեղեկատվության փաթեթն անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչ 17.12.2018թ 15։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:  

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտից հետո հաստատված որակավորված մատակարարների ցուցակը համալրելու նպատակով բոլոր մատակարարները, որոնք որևիցե պատճառով չեն ներկայացրել իրենց որոկավորման տեղեկատվության փաթեթը մինչ առաջարկների սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտը, կարող են իրենց որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ուղարկել Qualification_Beeline_Armenia@beeline.am էլեկտրոնային հասցեին մինչ 30.09.2023 18։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:

Բեռնել փաստաթղթերը

3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ARM-S 034/18 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ, տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու 2 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ տվյալների մշակման կենտրոնի տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների  մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի անցկացման արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի հետ կարող է կնքվել շծառայությունների մատուցման շրջանակային պայմանագիր:

Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 18.12.2018 թ. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 5 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ՎԻՐՏՈՒԱԼ ԱՀԿ (VPBX)» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ARM-S 040/18 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ-ն՝ տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար 5 տարի ժամկետով «Վիրտուալ ԱՀԿ (vPBX)» գնման առարկայով մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի անցկացման արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի հետ կարող է կնքվել պայամանագիր:

Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 28.11.2018թ. 16:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

«USSD MENU», «USSD GW» ԵՎ «SUBSCRIPTION CONTROL CENTER» ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ARM-S 035/18 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել  «USSD menu», «USSD GW»  և «Subscription Control Center» ծրագրերի ձեռքբերման ARM-S 035/18 Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող են կնքվել պայմանագրեր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրերի ձևանմուշների համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 11.12․2018թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը։

Բեռնել հաճախ տրվող հարցերի պատասխանները

Բեռնել հաճախ տրվող հարցերի պատասխանները 2

Բեռնել հաճախ տրվող հարցերի պատասխանները 3

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ՀԻՆ ԲՐԵՆԴՄԱՈՒԵՐՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՂ ԵՎ ՆՈՐ ԲՐԵՆԴՄԱՈՒԵՐՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՂ ARM-S 038/18 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

 «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ հին բրենդմաուերների ապամոնտաժող և նոր բրենդմաուերների մոնտաժող ARM-S 038/18 Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 09․11․2018թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը։

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԻՆՏԵԼԵԿՏՈՒԱԼ IP ՏԵՍԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՀԱԶԱՆԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ARM-S 037/18 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

 «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ տարածքներում ինտելեկտուալ IP տեսահեսկողության համակարգի տեղադրման և անվտանգության ահազանգման համակարգի փոխարինման ARM-S 037/18 Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 09․11․2018թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը։

Բեռնել հաճախ տրվող հարցերի պատասխանները

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ DRAW TAB-ԵՐԻ ARM-S 036/18 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

 «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար draw tab-երի ARM-S 036/18 Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 07․11․2018թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը։

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 5 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ GPS ՆԱՎԻԳԱՏՈՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ARM-C 033/18 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

 «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել  «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար 5 տարի ժամկետով GPS նավիգատորի միջոցով ավտոմեքենաների մոնիթորինգային ծառայությունների մատուցման ARM-C 033/18 Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 01.11․2018թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը։

Բեռնել հաճախ տրվող հարցերի պատասխանները

Բեռնել հաճախ տրվող հարցերի պատասխանները 2

Բեռնել պարզաբանումը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ARM-C 032/18 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

 «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել  «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կարիքների համար 1 տարի ժամկետով «ավտոմեքենաների և աշխատակիցների բժշկական ապահովագրություն» գնման առարկայով ARM-C 032/18 մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով յուրաքանչյուր Լոտով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր մինչ 31․12․2019թ․ժամկետով։

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 31․10․2018թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը։

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «VDSL ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՄԱՐ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ARM-S 024/18 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար 2 տարի ժամկետով «VDSL նախագծի համար սարքավորումների մատակարարում և տեղադրում» գնման առարկայով ARM-S 024/18  Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 15.10․2018թ. ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը։

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ TV BOX-ԵՐԻ ARM-S 031/18 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

 «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար 3 տարի ժամկետով TV box-երի ARM-S 031/18 Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 23.10․2018թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը

Բեռնել պարզաբանումը

Բեռնել պարզաբանում 2-ը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ԲԱԺԱՆՈՐԴԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ (FTTB և VDSL մոդեմներ)» ARM-S 030/18 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ, տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու ՎԵՈՆ Արմենիա ՓԲԸ կարիքների համար «ԲԱԺԱՆՈՐԴԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ (FTTB և VDSL մոդեմներ)»  մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի անցկացման արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի հետ կարող է կնքվել «ԲԱԺԱՆՈՐԴԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ (FTTB և VDSL մոդեմներ)»   մատակարարման պայմանագիր:

Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 12.10.2018 թ. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը

Բեռնել պարզաբանումը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ 14 ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄԻՆՉ 16․05․2019Թ․ ՄԱՔՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ARM-S 029/18 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

 «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ  14 օբյեկտների համար մինչ 16․05․2019թ․ մաքրության ծառայություններ մատուցող մատակարարի ARM-S 029/18 Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 24․09․2018թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը։

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ARM-Q 019/18 ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ՝ ՈՒՂՂՎԱԾ « ԿՐԵԱՏԻՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՓՐՈԴԱՔՇՆԻ ԵՎ IVR ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ՝ տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել Բաց որակավորման ընթացակարգին (այսուհետ՝ Որակավորում), որն ուղղված է 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «Կրեատիվ ծառայություններ, ինչպես նաև փրոդաքշնի և IVR ձայնագրությունների ծառայություններ» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցանկի ձևավորմանը:

Որակավորման արդյունքներով կձևավորվի որակավորված մասնակիցների ցուցակ, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «Կրեատիվ ծառայություններ, ինչպես նաև փրոդաքշնի և IVR ձայնագրությունների ծառայություններ» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացին:

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլում որակավորման տեղեկատվության փաթեթն անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչ 24.09.2018թ 15։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:  

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտից հետո հաստատված որակավորված մատակարարների ցուցակը համալրելու նպատակով բոլոր մատակարարները, որոնք որևիցե պատճառով չեն ներկայացրել իրենց որոկավորման տեղեկատվության փաթեթը մինչ առաջարկների սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտը, կարող են իրենց որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ուղարկել Qualification_Beeline_Armenia@beeline.am էլեկտրոնային հասցեին մինչ 01.07.2021 18։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:

Բեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ARM-Q 018/18 ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ՝ ՈՒՂՂՎԱԾ «ՄԱԼՈՒԽԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ՝ տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել Բաց որակավորման ընթացակարգին (այսուհետ՝ Որակավորում), որն ուղղված է 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «Մալուխային կառուցվածքային համակարգերի մատակարարում և մոնտաժում» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցանկի ձևավորմանը:

Որակավորման արդյունքներով կձևավորվի որակավորված մասնակիցների ցուցակ, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «Մալուխային կառուցվածքային համակարգերի մատակարարում և մոնտաժում» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացին:

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլում որակավորման տեղեկատվության փաթեթն անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչ 11.09.2018թ 15։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:  

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտից հետո հաստատված որակավորված մատակարարների ցուցակը համալրելու նպատակով բոլոր մատակարարները, որոնք որևիցե պատճառով չեն ներկայացրել իրենց որոկավորման տեղեկատվության փաթեթը մինչ առաջարկների սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտը, կարող են իրենց որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ուղարկել Qualification_Beeline_Armenia@beeline.am էլեկտրոնային հասցեին մինչ 01.08.2021 18։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:

Բեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄԻՆՉԵՎ 26․09․2019 թ․ ԺԱՄԿԵՏՈՎ CISCO ԿԱՄ ԱՆԱԼՈԳԱՅԻՆ ՍԱՐՔՎՈՐՄԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ-ն՝ տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու մինչև 26.09.2019թ․ ժամկետով «Վեոն Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար CISCO կամ անալոգային սարքավորման մատակարարների մրցութային ընտրության ցուցակի ձևավորմանն ուղղված լրացուցիչ որակավորման ընթացակարգին:

Լրացուցիչ որակավորման արդյունքների հիման վրա ձևավորվելու է որակավորված Մասնակիցների ցուցակ, ովքեր մինչև 26.09.2019թ. կհրավիրվեն մասնակցելու «Վեոն Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար CISCO կամ անալոգային սարքավորման մատակարարների մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:

Լրացուցիչ որակավորման տեղեկատվության փաթեթն անհրաժեշտ է ներկայացնել լրացուցիչ որակավորման մասնակցի հրահանգում նշված ձևին համապատասխան  07.09.2018 թ․15:00-ից ոչ ու ժամկետում (տեղական ժամանակով)։

            Լրացուցիչ որակավորման ընթացակարգի շրջանակներում հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտից հետո  (մինչ 07.09.2018թ․ 15:00 (տեղական ժամանակով)) նոր մատակարարներին, ինչպես նաև այն մատակարարներին, որոնք որևիցե պատճառով չեն ներկայացրել որոկավորման տեղեկատվության փաթեթը մինչև առաջարկների սկզբնական հավաքագրման փուլի վերջնաժամկետը, որակավորման տեղեկատվության փաթեթների ներկայացման հնարավորություն ընձեռելու և հաստատված որակավորված մատակարարների ցուցակը համալրելու նպատակով, հրավերն ուժի մեջ կլինի մինչ 26.06.2019թ  18:00 (տեղական ժամանակով): Լրացուցիչ որակավորման ընթացակարգի շրջանակներում հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտից հետո Որակավորմանը մասնակցություն ունենալ ցանկացող Մասնակիցները նույնպես ուղարկում են որակավորման տեղեկատվության փաթեթները  Qualification_Beeline_Armenia@beeline.am էլեկտրոնային հասցեին։

Բեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԿԵՏԻ ՀԱՄԱՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ARM-S 028/18 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել Վերականգնողական Կետի համար բժշկական ծառայություններ մատուցող մատակարարի ARM-S 028/18 Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 10․09․2018թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 5 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ՎԻՐՏՈՒԱԼ ԱՀԿ (VPBX)» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ARM-S 027/18 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ-ն՝ տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար 5 տարի ժամկետով «Վիրտուալ ԱՀԿ (vPBX)» գնման առարկայով մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի անցկացման արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի հետ կարող է կնքվել պայամանագիր:

Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 14.09.2018թ. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ID READER-Ի ԻՆՏԵԳՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾՐԱԳՐԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ARM-S 026/18 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

 «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել օպերատորի համակարգում id reader-ի ինտեգրումն ապահովող ծրագրի լիցենզիայի տրամադրման ARM-S 026/18 Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 06․09․2018թ. ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

Բեռնել հաճախ տրվող հարցերի պատասխանները

Բեռնել պարզաբանումը

“ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ” ՓԲԸ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐՈՒՄ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԱՐԵՎԱՅԻՆ ՖՈՏՈՎՈԼՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ և ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ARM-Q 014/18 ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ՝ տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել Բաց որակավորման ընթացակարգին (այսուհետ՝ Որակավորում), որն ուղղված է 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ օբյեկտներում արևային ֆոտովոլտային համակարգերի նախագծային և մոնտաժման աշխատանքների մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցանկի ձևավորմանը:

Որակավորման արդյունքներով կձևավորվի որակավորված մասնակիցների ցուցակ, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ օբյեկտներում արևային ֆոտովոլտային համակարգերի նախագծային և մոնտաժման աշխատանքների մատակարարների մրցակցային ընտրության ընթացակարգին:

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլում որակավորման տեղեկատվության փաթեթն անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչ 27.08.2018թ 17։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:  

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտից հետո հաստատված որակավորված մատակարարների ցուցակը համալրելու նպատակով բոլոր մատակարարները, որոնք որևիցե պատճառով չեն ներկայացրել իրենց որոկավորման տեղեկատվության փաթեթը մինչ առաջարկների սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտը, կարող են իրենց որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ուղարկել Qualification_Beeline_Armenia@beeline.am էլեկտրոնային հասցեին մինչ 05.09.2021 18։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:

Բեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐՈՒՄ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ԸՆԹԱՑԻԿ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՎԹԱՐԱՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ» ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ARM-Q 018/17 ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ՝ տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել Բաց որակավորման ընթացակարգին (այսուհետ՝ Որակավորում), որն ուղղված է 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «Ընթացիկ սպասարկման և վթարավերականգնողական աշխատանքների» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցանկի ձևավորմանը:

Որակավորման արդյունքներով կձևավորվի որակավորված մասնակիցների ցուցակ, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «Ընթացիկ սպասարկման և վթարավերականգնողական աշխատանքների» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացին:

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլում որակավորման տեղեկատվության փաթեթն անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչ 20.08.2018թ 17։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:  

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտից հետո հաստատված որակավորված մատակարարների ցուցակը համալրելու նպատակով բոլոր մատակարարները, որոնք որևիցե պատճառով չեն ներկայացրել իրենց որոկավորման տեղեկատվության փաթեթը մինչ առաջարկների սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտը, կարող են իրենց որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ուղարկել Qualification_Beeline_Armenia@beeline.am էլեկտրոնային հասցեին մինչ 30.05.2021 18։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:

Բեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ARM-Q 016/18 ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ՝ ՈՒՂՂՎԱԾ «ՕԴՈՐԱԿՄԱՆ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՕԴՈՐԱԿԻՉՆԵՐԻ, ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՎԱՐԱԳՈՒՅՐՆԵՐԻ, ՃՇԳՐԻՏ ՕԴՈՐԱԿԻՉՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ՝ տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել Բաց որակավորման ընթացակարգին (այսուհետ՝ Որակավորում), որն ուղղված է 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «Օդորակման և օդափոխության համակարգերի, ինչպես նաև օդորակիչների, ջերմային վարագույրների, ճշգրիտ օդորակիչների և նրանց համար պահեստամասերի մատակարարում և տեղադրում» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցանկի ձևավորմանը:

Որակավորման արդյունքներով կձևավորվի որակավորված մասնակիցների ցուցակ, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «Օդորակման և օդափոխության համակարգերի, ինչպես նաև օդորակիչների, ջերմային վարագույրների, ճշգրիտ օդորակիչների և նրանց համար պահեստամասերի մատակարարում և տեղադրում» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացին:

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլում որակավորման տեղեկատվության փաթեթն անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչ 14.08.2018թ 15։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:  

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտից հետո հաստատված որակավորված մատակարարների ցուցակը համալրելու նպատակով բոլոր մատակարարները, որոնք որևիցե պատճառով չեն ներկայացրել իրենց որոկավորման տեղեկատվության փաթեթը մինչ առաջարկների սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտը, կարող են իրենց որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ուղարկել Qualification_Beeline_Armenia@beeline.am էլեկտրոնային հասցեին մինչ 01.06.2021 18։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:

Բեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «VDSL ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՄԱՐ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ARM-S 024/18 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ-ն՝ տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու «VDSL նախագծի համար սարքավորումների մատակարարում և տեղադրում» գնման առարկայով մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի անցկացման արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի հետ կարող է կնքվել պայամանագի:

Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 15.08.2018թ. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ԿԱՀՈՒՅՔ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ՝ տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել Բաց որակավորման ընթացակարգին (այսուհետ՝ Որակավորում), որն ուղղված է 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «Կահույք» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցանկի ձևավորմանը:

Որակավորման արդյունքներով կձևավորվի որակավորված մասնակիցների ցուցակ, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «Կահույք» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացին:

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլում որակավորման տեղեկատվության փաթեթն անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչ 20.07.2018թ․ 15։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:  

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտից հետո հաստատված որակավորված մատակարարների ցուցակը համալրելու նպատակով բոլոր մատակարարները, որոնք որևիցե պատճառով չեն ներկայացրել իրենց որոկավորման տեղեկատվության փաթեթը մինչ առաջարկների սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտը, կարող են իրենց որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ուղարկել Qualification_Beeline_Armenia@beeline.am էլեկտրոնային հասցեին մինչ 01.05.2021 18։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:

Բեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ՏՈՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ARM-S 023/18 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ-ն՝ տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու «Տոնակատարության կազմակերպում» գնման առարկայով մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի անցկացման արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի հետ կարող է կնքվել պայամանագի:

Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 10.08.2018թ. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ARM-Q 015/18 ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ՝ ՈՒՂՂՎԱԾ «ԿԱՀՈՒՅՔ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ՝ տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել Բաց որակավորման ընթացակարգին (այսուհետ՝ Որակավորում), որն ուղղված է 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «Կահույք» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցանկի ձևավորմանը:

Որակավորման արդյունքներով կձևավորվի որակավորված մասնակիցների ցուցակ, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «Կահույք» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացին:

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլում որակավորման տեղեկատվության փաթեթն անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչ 20.07.2018թ 15։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:  

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտից հետո հաստատված որակավորված մատակարարների ցուցակը համալրելու նպատակով բոլոր մատակարարները, որոնք որևիցե պատճառով չեն ներկայացրել իրենց որոկավորման տեղեկատվության փաթեթը մինչ առաջարկների սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտը, կարող են իրենց որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ուղարկել Qualification_Beeline_Armenia@beeline.am էլեկտրոնային հասցեին մինչ 01.05.2021 18։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:

Բեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՀԱՆՈՒԹԱԳՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ARM-Q 012/18 ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ՝ տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել Բաց որակավորման ընթացակարգին (այսուհետ՝ Որակավորում), որն ուղղված է 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «Հանութագրման աշխատանքներ» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցանկի ձևավորմանը:

Որակավորման արդյունքներով կձևավորվի որակավորված մասնակիցների ցուցակ, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «Հանութագրման աշխատանքներ» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացին:

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլում որակավորման տեղեկատվության փաթեթն անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչ 23.07.2018թ 15։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:  

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտից հետո հաստատված որակավորված մատակարարների ցուցակը համալրելու նպատակով բոլոր մատակարարները, որոնք որևիցե պատճառով չեն ներկայացրել իրենց որոկավորման տեղեկատվության փաթեթը մինչ առաջարկների սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտը, կարող են իրենց որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ուղարկել Qualification_Beeline_Armenia@beeline.am էլեկտրոնային հասցեին մինչ 30.04.2021 18։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:

Բեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԳՐԵՆԱԿԱՆ ՊԻՏՈՒՅՔՆԵՐԻ ARM-S 022/18 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ, որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին 1 տարի ժամկետով գրենական պիտույքների ARM-S 022/18 Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով յուրաքանչյուր Լոտով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 17․07․2018թ. ներառյալ:

Ներբեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ARM-Q 011/18 ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ՝ ՈՒՂՂՎԱԾ «ՀՐԴԵՀԱՄԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ, ԿՐԱԿՄԱՐԻՉՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՎԵՐԱԼԻՑՔԱՎՈՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ-ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ՝ տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել Բաց որակավորման ընթացակարգին (այսուհետ՝ Որակավորում), որն ուղղված է 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «Հրդեհամարման համակարգեր, կրակմարիչներ և դրանց վերալիցքավորման ծառայություններ, ինչպես նաև պահպանության-հրդեհային ազդանշանային համակարգեր» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցանկի ձևավորմանը:

Որակավորման արդյունքներով կձևավորվի որակավորված մասնակիցների ցուցակ, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար «Հրդեհամարման համակարգեր, կրակմարիչներ և դրանց վերալիցքավորման ծառայություններ, ինչպես նաև պահպանության-հրդեհային ազդանշանային համակարգեր» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացին:

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլում որակավորման տեղեկատվության փաթեթն անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչ 02.07.2018թ 15։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:  

Հայտերի սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտից հետո հաստատված որակավորված մատակարարների ցուցակը համալրելու նպատակով բոլոր մատակարարները, որոնք որևիցե պատճառով չեն ներկայացրել իրենց որոկավորման տեղեկատվության փաթեթը մինչ առաջարկների սկզբնական հավաքագրման փուլի ավարտը, կարող են իրենց որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ուղարկել Qualification_Beeline_Armenia@beeline.am էլեկտրոնային հասցեին մինչ 01.04.2021 18։00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) ժամկետը:

Բեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ARM-Q 007/18 ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ-ն՝ տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու բաց որակավորման գործընթացին 3 տարի ժամկետով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար արտակարգ իրավիճակների համար տեղեկատվական համակարգերի մատակարարների մրցութային ընտրության ցուցակի ձևավորման համար:

Որակավորման արդյունքների հիման վրա կձևավորվի մասնակիցների ցանկը, և նրանք կհրավիրվեն մասնակցելու «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար 3 տարի ժամկետով արտակարգ իրավիճակների համար տեղեկատվական համակարգերի մատակարարների մրցութային ընտրության գործընթացին։

Առաջարկների ընդունման առաջին փուլի շրջանակներում անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 15:00 18.05.2018 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

Որակավորման գործընթացի ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում որակավորված մասնակիցների արդիական ցանկ ապահովելու համար տվյալ հրավերը կպահպանի իր արդիականությունը մինչև 18:00 28.02.2021 (ՀՀ տեղական ժամանակով): 

Բեռնել փաստաթղթերը

2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՄԱՆ (ՄՈՆՏՅՈՐԱԿԱՆ) ՃԱՆԿԵՐԻ և ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁևԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ARM-Q 010/18 ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել բաց որակավորման գործընթացին` (այսուհետ` Որակավորում) 2 տարի ժամկետով էլեկտրասարման (մոնտյորական) ճանկերի  և պաշտպանիչ գոտիների  մատակարարների մրցակցային ընտրության փուլի մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը:

Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մասնակիցների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու էլեկտրասարման (մոնտյորական) ճանկերի  և պաշտպանիչ գոտիների մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:

Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 22.05.2018 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

“ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ” ՓԲԸ ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՄՏՈՑՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁևԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ARM-Q 009/18 ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել բաց որակավորման գործընթացին` (այսուհետ` Որակավորում) 2 տարի ժամկետով մտոցների մատակարարների մրցակցային ընտրության փուլի մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը:

Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մասնակիցների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու արտահագուստի և կոշիկների մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:

Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 10.05.2018 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

Բեռնել պարզաբանում ARM-Q 009/18 բաց որակավորման շրջանակներում

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ՕԳՏԱՏԵՐԻ ՀԵՏ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՅԻՆ ԱԼԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ USABILITY ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐԹԱԿ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ARM-S 017/18 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ-ն՝ տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով «Оգտատերի հետ փոխազդեցության թվային ալիքների համար usability թեստավորման հարթակ» գնման առարկայով մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի անցկացման արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի հետ կարող է կնքվել պայամանագիր:

Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 11.05.2018թ. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԱՐՏԱՀԱԳՈՒՍՏԻ և ԿՈՇԻԿՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁևԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ARM-Q 008/18 ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել բաց որակավորման գործընթացին` (այսուհետ` Որակավորում) 2 տարի ժամկետով արտահագուստի և կոշիկների  մատակարարների մրցակցային ընտրության փուլի մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը:

Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մասնակիցների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու արտահագուստի և կոշիկների մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:

Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 10.05.2018 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

Բեռնել պարզաբանում ARM-Q 008/18 բաց որակավորման շրջանակներում

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ՄՈԴԵՄՆԵՐԻ ԵՎ ԲՋՋԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ARM-S 016/18 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ-ն՝ տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու «Մոդեմների և բջջային հեռախոսների վերանորոգում» գնման առարկայով մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի անցկացման արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի հետ կարող է կնքվել պայամանագի:

Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 04.05.2018թ. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

Բեռնել պարզաբանում ARM-S 016/18 Մատակարարի Մրցակցային ընտրության շրջանակներում

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ՎԻԴԵՈ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ IP ՀԱՄԱԿԱՐԳ` ԱՈՒԴԻՈ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ARM-S 011/18 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ Արմենիա ՓԲԸ»-ն` տեղակայված ՀՀ,  ք. Երևան, Ահարոնյան 2, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու  «ՎԵՈՆ Արմենիա ՓԲԸ»-ի կարիքների համար «Վիդեո հսկողության  IP համակարգ` աուդիո ձայնագրությամբ»  գնման առարկայով մատակարարի մրցակցային ընտրությանը:                     

Մատակարարի մրցակցային ընտրության արդյունքում կընտրվի հաղթող, որի հետ հնարավոր է կնքվի  պայմանագիր` համաձայն մատակարարի մրցակցային  ընտրության հրահանգի մեջ նշված տիպային ձևի:

Առաջարկները պետք է ներկայացնել մատակարարի մրցակցային ընտրության հրահանգի մեջ ներկայացված օրինակին համապատասխան մինչ 15:00  18.05.2018 թ. /տեղական ժամանակ/:

Բեռնել փաստաթղթերը

Բեռնել պարզաբանում ARM-S 011/18 Մատակարարի Մրցակցային ընտրության շրջանակներում

Բեռնել պարզաբանում 2-ը ARM-S 011/18 Մատակարարի Մրցակցային ընտրության շրջանակներում

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ARM-S 018/18

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ ՎԵՈՆ Արմենիա ” ՓԲԸ կարիքների համար ընկերության ակտիվների գնահատման ծզռայությունների մատակարարի մրցակցային ընտրությանը:

Մրցակցային ընտրության արդյունքներով ընտրվելու են հաղթողներ, ում հետ կարող են կնքվել շրջանակային պայմանագրեր ։

Որակավորման տեղեկատվության փաթեթը անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 16:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 01.05.2018թ. ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

«

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱ» ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ARM-Q 007/18 ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել բաց որակավորման գործընթացին` (այսուհետ` Որակավորում) 2 տարի ժամկետով «Մուտքային ցանցի շինարարության» կապալառուների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը:

Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մասնակիցների ցուցակ։ Բոլոր որակավորված մասնակիցների հետ կարող են կնքվել շրջանակային պայմանագրեր` ըստ բաց որակավորման մասնակցի հրահանգում ներկայացված ձևանմուշի: 

Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 27.04.2018 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ՎԱՃԱՌՔԻ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐՈՒՄ ԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆ ԿՐԻՉՆԵՐԻ և ԿԱՀՈՒՅՔԻ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ARM-S 014/18 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ, տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու ՎԵՈՆ Արմենիա ՓԲԸ կարիքների համար «Վաճառքի և սպասարկման գրասենյակներում գովազդային կրիչների և կահույքի պարագաների սպասարկում» գնման առարկայով մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի անցկացման արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի հետ կարող է կնքվել 3 տարի ժամկետով ծառայությունների մատուցման պամանագիր:

Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 20.04.2018 թ. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ ՄԻՆՉև 01․03․2019 ԺԱՄԿԵՏՈՎ, “EQUIPMENT OF THE WORK STATION AND SERVICES” ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅՈՎ ՛՛ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ՛՛ ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆՈՐ ՔԱՐԹՐԻՋՆԵՐԻ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՔԱՐԹՐԻՋՆԵՐԻ ԼԻՑՔԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԹՄԲՈՒԿՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ

՛՛Վեոն Արմենիա՛՛ ՓԲԸ-ն՝ տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու լրացուցիչ բաց որակավորման գործընթացին մինչև 01․03․2019 ժամկետով ՛՛Վեոն Արմենիա՛՛  ՓԲԸ կարիքների համար նոր քարթրիջների, օգտագործված քարթրիջների լիցքավորման և թմբուկների փոխարինման ծառայությունների մատակարարների մրցութային ընտրության ցուցակի ձևավորման համար:

Լրացուցիչ Որակավորման արդյունքների հիման վրա կթարմացվի որակավորված մասնակիցների ցանկը, և նրանք կհրավիրվեն մասնակցելու ՛՛Վեոն Արմենիա՛՛  ՓԲԸ կարիքների համար նոր քարթրիջների, օգտագործված քարթրիջների լիցքավորման և թմբուկների փոխարինման ծառայությունների մատակարարների մրցութային ընտրության գործընթացին։

Որակավորման գործընթացի ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում որակավորված մասնակիցների արդիական ցանկ ապահովելու համար տվյալ հրավերը կպահպանի իր արդիականությունը մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակով)   30.11.2018-ը:  Մասնակիցների որակավորումը կիրկանացվի նոր մասնակիցներից Որակավորման փաթեթները ստանալուն պես։ Այն մասնակիցները, որոնք ցանկություն կունենան մասնակցել որակավորման գործընթացին որակավորման փաթեթները  պետք է ուղարկեն Qualification_Beeline_Armenia@beeline.am հասցեով:

Բեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ԲԱԺԱՆՈՐԴԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ (FTTB, LTE450, ADSL և VDSL մոդեմներ և TV BOX)» ARM-S 015/18 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ, տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու ՎԵՈՆ Արմենիա ՓԲԸ կարիքների համար “ԲԱԺԱՆՈՐԴԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ (FTTB, LTE450, ADSL և VDSL մոդեմներ և  TV BOX)»  մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի անցկացման արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի հետ կարող է կնքվել “ԲԱԺԱՆՈՐԴԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ (FTTB, LTE450, ADSL և VDSL մոդեմներ և  TV BOX)»   մատակարարման պայմանագիր:

Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 13.04.2018 թ. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

Բեռնել հաճախ տրվող հարցերի պատասխանները

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ARM-S 012/18 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ Արմենիա ՓԲԸ»-ն` տեղակայված ՀՀ,  ք. Երևան, Ահարոնյան 2, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու  «ՎԵՈՆ Արմենիա ՓԲԸ»-ի կարիքների համար 3 տարի ժամկետով «Հեռահաղորդակցության եվ ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների համապատասխանության սերտիֆիկատի տրամադրման ծառայություններ» առարկայով մատակարարի մրցակցային ընտրությանը:                      

Մատակարարի մրցակցային ընտրության արդյունքում կընտրվի հաղթող, որի հետ հնարավոր է կնքվի  պայմանագիր` համաձայն մատակարարի մրցակցային  ընտրության հրահանգի մեջ նշված տիպային ձևի:

Առաջարկները պետք է ներկայացնել մատակարարի մրցակցային ընտրության հրահանգի մեջ ներկայացված օրինակին համապատասխան մինչ 15:00 23.03.2018 թ. /տեղական ժամանակ/:

Բեռնել փաստաթղթերը

“ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ ՓԲԸ-Ի ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՎՐԱ ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ ԳԱԶԱԲԱԼՈՆՆԵՐԻ և ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՄԱՆ և ՄԱՔՐՄԱՆ» ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁևԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ARM-Q 006/18 ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել բաց որակավորման գործընթացին` (այսուհետ` Որակավորում) ուղղված  3 տարի ժամկետով  ՎԵՈՆ Արմենիա ՓԲԸ-ի ավտոմեքենաների վրա տեղադրված գազաբալոնների և համակարգերի տեխնիկական զննման և մաքրման»  մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը:

Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակ, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու  ավտոմեքենաների վրա տեղադրված գազաբալոնների և համակարգերի տեխնիկական զննման և մաքրման  մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:

Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 15:00 28.03.2018 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ԱՎՏՈԿՌՈՒՆԿ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ARM-S 010/18 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ-ն՝ տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու «Ավտոկռունկ» գնման առարկայով մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի անցկացման արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի հետ կարող է կնքվել մեկանգամյա պայամանագի:

Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 23.03.2018թ. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

Բեռնել պարզաբանում ARM-S 010/18 Մատակարարի Մրցակցային ընտրության շրջանակներում

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ «ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄԻՆՉԵՎ 06․02․2019Թ․ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԿՐԵԱՏԻՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՓՐՈԴԱՔՇՆԻ ԵՎ IVR ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ

՛՛ՎԵՈՆ Արմենիա՛՛ ՓԲԸ-ն՝ տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու բաց որակավորման ընթացակարգով մինչև 06.02.2019 թ․ ժամկետով ՛՛Վեոն Արմենիա՛՛ ՓԲԸ կարիքների համար կրեատիվ ծառայությունների, փրոդաքշնի և IVR ձայնագրությունների ծառայությունների մատակարարների մրցութային ընտրության ցուցակի ձևավորման համար:

Լրացուցիչ որակավորման արդյունքների հիման վրա ձևավորվելու է որակավորված Մասնակիցների ցուցակ, ովքեր մինչև 06.02.2019 թ․կհրավիրվեն մասնակցելու ՛՛Վեոն Արմենիա՛՛ ՓԲԸ կարիքների համար կրեատիվ ծառայությունների, փրոդաքշնի և IVR ձայնագրությունների ծառայությունների մատակարարների մրցութային ընտրության գործընթացին:

Լրացուցիչ որակավորման տեղեկատվության փաթեթն անհրաժեշտ է ներկայացնել լրացուցիչ որակավորման մասնակցի հրահանգում նշված ձևին համապատասխան։

Սույն հրավերը արդիական է մինչև 06.11.2018թ․։

Բեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ» ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ARM-S 009/18 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ-ն՝ տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու «Տեղեկատվական ցուցանակների պատրաստում և տեղադրում» գնման առարկայով մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի անցկացման արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի հետ կարող է կնքվել մեկանգամյա պայամանագի:

Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 12.03.2018թ. 12:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

Բեռնել պարզաբանում ARM-S 009/18 Մատակարարի Մրցակցային ընտրության շրջանակներում

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ԲԵՌՆՄԱՆ և ԲԵՌՆԱԹԱՓՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ARM-S 001/18 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ, տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու ՎԵՈՆ Արմենիա ՓԲԸ կարիքների համար Բեռնման եվ բեռնաթափման աշխատանքների մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի անցկացման արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի հետ կարող է կնքվել Բեռնման եվ բեռնաթափման աշխատանքների իրականացման պայմանագիր:

Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 14.03.2018 թ. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

Բեռնել փատաթղթերը

“ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ ARM-Q 005/18

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել բաց որակավորման գործընթացին (այսուհետ` Որակավորում) ուղղված “ՎԵՈՆ Արմենիա” ՓԲԸ կարիքների համար 3 տարի ժամկետով մարքեթինգային հետազոտությունների ծառայությունների մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը:

Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն “ ՎԵՈՆ Արմենիա ” ՓԲԸ-ի համար 3 տարի ժամկետով մարքեթինգային հետազոտությունների ծառայությունների մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:

Նախնական հավաքագրման շրջանակներում որակավորման տեղեկատվության փաթեթները անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերում նշված ձևով մինչև 16:00  (ՀՀ տեղական ժամանակ) 07.03.2018։

Հայտերի նախնական հավաքագրման ավարտից հետո, որակավորված մատակարարների ակտուալ ցանկի ապահովման համար, որակավորման ողջ ժամանակահատվածի համար, սույն հրավերև ակտուալ կլինի մինչև 07.03.2021.

Բեռնել փաստաթղթերը

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ ՄԻՆՉԵՎ 16․02․2020Թ․ ԺԱՄԿԵՏՈՎ, ՛՛ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ՛՛ ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ POS ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ՀՈՒՇԱՆՎԵՐԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ

՛՛ՎԵՈՆ Արմենիա՛՛ ՓԲԸ-ն՝ տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու բաց որակավորման ընթացակարգով մինչև 16․02․2020թ․ ժամկետով ՛՛Վեոն Արմենիա՛՛ ՓԲԸ կարիքների համար POS նյութերի և հուշանվերային արտադրանքի մատակարարների մրցութային ընտրության ցուցակի ձևավորման համար:

Լրացուցիչ որակավորման արդյունքների հիման վրա ձևավորվելու է որակավորված Մասնակիցների ցուցակ, ովքեր մինչև 12․06․2020թ․կհրավիրվեն մասնակցելու ՛՛Վեոն Արմենիա՛՛ ՓԲԸ կարիքների համար POS նյութերի և հուշանվերային արտադրանքի մատակարարների մրցութային ընտրության գործընթացին:

Լրացուցիչ որակավորման տեղեկատվության փաթեթն անհրաժեշտ է ներկայացնել լրացուցիչ որակավորման մասնակցի հրահանգում նշված ձևին համապատասխան։

Սույն հրավերը արդիական է մինչև 16․09․2019 թ․։

Բեռնել փատաթղթերը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ "DIGITAL ԿՐԵԱՏԻՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ" ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ARM-S 008/18 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ-ն` տեղակայված ՀՀ,  ք. Երևան, Ահարոնյան 2, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու  «Արմենտել ՓԲԸ»-ի կարիքների համար 1 տարի ժամկետով «Digital կրեատիվ ծառայություններ» գնման առարկայով  մատակարարի մրցակցային ընտրությանը:              

Մատակարարի մրցակցային ընտրության արդյունքում կընտրվի հաղթող, որի հետ հնարավոր է կնքվի շրջանակային պայմանագիր` համաձայն մատակարարի մրցակցային  ընտրության հրահանգի մեջ նշված տիպային ձևի:

Առաջարկները պետք է ներկայացնել մատակարարի մրցակցային ընտրության հրահանգի մեջ ներկայացված հրահանգին համապատասխան մինչ 17:00 26.02.2018թ. /տեղական ժամանակ/:

Բեռնել փաստաթղթերը

Բեռնել պարզաբանում ARM-S 008/18 Մատակարարի Մրցակցային ընտրության շրջանակներում

3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԻՋՈՑՈՎ «ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ARM-S 007/18 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

 «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել 3 տարի ժամկետով ազդանշանային ավտոմատացված համակարգի միջոցով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ օբյեկտների անվտանգության ապահովմանն ուղղված ծառայությունների ARM-S 007/18 Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մ

ասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության Մասնակցի Հրահանգը ստանալու համար անհրաժեշտ է ստորագրել Գաղտնի Տեղեկատվության Չհրապարակման Համաձայնագիրը (NDA, Հավելված 1) և ուղարկել փաստաթղթի սկանավորված պատճեն MGevorgyan@beeline.am էլեկտրոնային հասցեին:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 17:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 28.02.2018թ. ներառյալ:

Բեռնել Հավելված 1-ը

2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ ԱՆՏԵՆԱ-ԿԱՅՄԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐՆ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ԴԻՐՔԻ ԲԵՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ARM-S 006/18 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ անտենա-կայմային կառույցներն ուղղահայաց դիրքի բերման աշխատանքների Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության Մասնակցի Հրահանգը ստանալու համար անհրաժեշտ է ստորագրել Գաղտնի Տեղեկատվության Չհրապարակման Համաձայնագիրը (NDA, Հավելված 1) և ուղարկել փաստաթղթի սկանավորված պատճեն MGevorgyan@beeline.am էլեկտրոնային հասցեին:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 17:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 20.02.2018թ. ներառյալ:

Բեռնել Հավելված 1

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ, տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու ՎԵՈՆ Արմենիա ՓԲԸ կարիքների համար «Զանգվածային SMS հաղորդագրությունների ուղարկման ծառայության մատուցման համար  ծրագրային ապահովում (A2P)» գնման առարկայով մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի անցկացման արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի հետ կարող է կնքվել լիցենզիոն  պայմանագիր:

Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 12.02.2018 թ. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

Բեռնել պարզաբանում ARM-S 005/18 Մատակարարի Մրցակցային ընտրության շրջանակներում

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ ՎԵՈՆ Արմենիա” ՓԲԸ համար 3 տարի ժամկետով BTL նախաձեռնությունների համար մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացի մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանն ուղղված ARM-Q 004/18 Բաց որակավորմանը (այսուհետ` Որակավորում):

Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 3 տարի ժամկետով BTL նախաձեռնությունների համար մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացներին:

Որակավորման տեղեկատվության փաթեթը անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 16:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 08.02․2018թ. ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ, տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու ՎԵՈՆ Արմենիա ՓԲԸ կարիքների համար «ՑԱՆՑԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՈՒԴԻՏ»  գնման առարկայով մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի անցկացման արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի հետ կարող է կնքվել աուդիտի անցկացման մեկանգամյա պայմանագիր:

Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 02.02.2018 թ. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

Բեռնել պարզաբանում ARM-S 003/18 Մատակարարի Մրցակցային ընտրության շրջանակներում

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար տեղական ԶԼՄ-ների մոնիտորինգի գծով ծառայությունների Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 02.02.2018թ. ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել բաց որակավորման գործընթացին` (այսուհետ` Որակավորում) 3 տարի ժամկետով պղնձե մալուխների համար  նախատեսված ջերմանստեցվող մանժետային(խցоղակային) կցորդիչների  մատակարարների մրցակցային ընտրության փուլի մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը:

          Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մասնակիցների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու պղնձե մալուխների համար  նախատեսված ջերմանստեցվող մանժետային(խցоղակային) կցորդիչների մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:

          Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 26.01.2018 16:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել բաց որակավորման գործընթացին` (այսուհետ` Որակավորում) 3 տարի ժամկետով շին-մոնտաժային աշխատանքների կապալառուների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը:

          Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մասնակիցների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու շին-մոնտաժային աշխատանքների մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:

          Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 31.01.2018 16:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

 «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ՎԵՈՆ Արմենիա ” ՓԲԸ կարիքների համար 3 տարի ժամկետով “գործիքներ ֆիկսված ցանցի շահագործման համար” գնման առարկայով Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 19.01.2018թ. ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով “գործիքներ բջջային ցանցի շահագործման համար” գնման առարկայով Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 10.07.2017թ. ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

«Վեոն Արմենիա»-ն` տեղակայված ՀՀ,  ք. Երևան, Ահարոնյան 2, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու  «Վեոն Արմենիա»-ի կարիքների համար 3 տարի ժամկետով « Տաքսի ծառայութուն» գնման առարկայով մատակարարի մրցակցային ընտրությանը:                   

Մատակարարի մրցակցային ընտրության արդյունքում կընտրվի հաղթող, որի հետ հնարավոր է կնքվի մեկանգամյա պայմանագիր` համաձայն մատակարարի մրցակցային  ընտրության հրահանգի մեջ նշված տիպային ձևի:

Առաջարկները պետք է ներկայացնել մատակարարի մրցակցային ընտրության հրահանգի մեջ ներկայացված օրինակին համապատասխան մինչ 17:00  13․11․2017թ. /տեղական ժամանակ/:

Բեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար “НR/ Տոնակատարությունների կազմակերպում” կատեգորիայով Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 10.11.2017 թ. ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ՎԵՈՆ Արմենիա ” ՓԲԸ կարիքների համար 3 տարի ժամկետով “Լամպեր և տնտեսական գործիքներ” գնման առարկայով Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 10.11.2017թ. ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ-ն հրավիրում է կազմակերպությունների մասնակցել Տեղեկատվության Հարցմանը, որն ուղղված է շուկայական իրավիճակի ուսումնասիրության նպատակով բաց որակավորման պահանջների հետագա ձևավորմանը «Շին-մոնտաժային աշխատանքներ» գնման առարկայով «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար (այսուհետ՝ Տեղեկության Հարցում)։

Բեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ՎԵՈՆ Արմենիա” ՓԲԸ կարիքների համար 3 տարի ժամկետով ռազմական և երկակի նշանակության, ինչպես նաև կրիպտոգրաֆիայի եվ ծածկագրման ֆունկցիա պարունակող ապրանքների փորձագիտական եզրակացություն տրամադրելու ծառայությունների Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերի արդյունքներով կընտրվեն հաղթողներ, որոնց հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 16:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 27.10.2017թ. ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ՎԵՈՆ Արմենիա” ՓԲԸ կարիքների համար 3 տարի ժամկետով տարայով խմելու ջրի եվ  բրենդավորված բաժակների Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերի արդյունքներով կընտրվեն հաղթողներ, որոնց հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 16:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 17.10.2017թ. ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

“ՎԵՈՆ Արմենիա” ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել բաց որակավորման գործընթացին` (այսուհետ` Որակավորում) ուղղված  3 տարի ժամկետով  աշխատատեղերի համար աքսեսուարների մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը (այսուհետ` ՊՀԱ):

Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու Աշխատատեղերի համար աքսեսուարների մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:

Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 15:00 17.10.2017 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով “համազգեստի և գործիքների” գնման առարկայով Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 18.10.2017թ. ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

«Արմենտել ՓԲԸ»-ն` տեղակայված ՀՀ,  ք. Երևան, Ահարոնյան 2, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու  «Արմենտել ՓԲԸ»-ի կարիքների համար 1 տարի ժամկետով «Digital կրեատիվ ծառայություններ» գնման առարկայով  մատակարարի մրցակցային ընտրությանը:                 

Մատակարարի մրցակցային ընտրության արդյունքում կընտրվի հաղթող, որի հետ հնարավոր է կնքվի շրջանակային պայմանագիր` համաձայն մատակարարի մրցակցային  ընտրության հրահանգի մեջ նշված տիպային ձևի:

Առաջարկները պետք է ներկայացնել մատակարարի մրցակցային ընտրության հրահանգի մեջ ներկայացված օրինակին համապատասխան մինչ 11:00 12.10.2017թ. /տեղական ժամանակ/:

Բեռնել փաստաթղթերը

ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ համար 3 տարի ժամկետով Բջջային հեռախոսների և պարագաների մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանն ուղղված բաց որակավորմանը:

Բաց որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակ, որոնք կհրավիրվեն “ԱրմենՏել” ՓԲԸ-ի համար 3 տարի ժամկետով Բջջային հեռախեսաների և պարագաների մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:

Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 13.10.2017 16:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ: 

Բեռնել փաստաթղթերը

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ն՝ տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու 5 տարի ժամկետով «Բջջային ցանցի, էներգահամակարգերի ու կլիմատիկ սարքավորումների սպասարկման ծառայություններ» գնման առարկայով ARM-S 022/17 մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի անցկացման արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի հետ կարող է կնքվել շրջանակային պայամանագիր 5 տարի ժամկետով:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի Մասնակցի Հրահանգի ստացման համար անհրաժեշտ է ստորագել Գաղտնի տեղեկատվության չհրապարակման մասին համաձայնագիրը (NDA, ստորև կցված) և ուղարկել դրա սկան տարբերակը LMezhlumyan@beeline.am էլեկտրոնային հասցեին:

Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 27.10.2017гթ. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ 3 տարի  ժամկետով վաճառքի և սպասարկման գրասենյակների արտաքին և ներքին ձևավորման աշխատանքների մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանն ուղղված ARM-Q 021/17 բաց որակավորմանը:

Լրացուցիչ բաց որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակ, որոնք կհրավիրվեն “ԱրմենՏել” ՓԲԸ-ի համար մինչև 3 տարի  ժամկետով վաճառքի և սպասարկման գրասենյակների արտաքին և ներքին ձևավորման աշխատանքների մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:

Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 20.092017 17:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ: 

Բեռնել փաստաթղթերը

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել բաց որակավորման գործընթացին` (այսուհետ` Որակավորում) ուղղված  3 տարի ժամկետով  “ԱրմենՏել” ՓԲԸ  ցանցում վիրտուալ աշխատանքային տեղերի համակարգի ներդրման  համար մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը (այսուհետ` ՊՀԱ):

Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու “ԱրմենՏել” ՓԲԸ  ցանցում վիրտուալ աշխատանքային տեղերի համակարգի ներդրման  համար մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:

Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 15:00 06.09.2017 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

«Արմենտել ՓԲԸ»-ն` տեղակայված ՀՀ,  ք. Երևան, Ահարոնյան 2, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու  «Արմենտել ՓԲԸ»-ի կարիքների համար 3 տարի ժամկետով «Վիդեո հարցազրույցի պլատֆորմ/համակարգի բաժանորդագրություն» գնման առարկայով մատակարարի մրցակցային ընտրությանը:                     

Մատակարարի մրցակցային ընտրության արդյունքում կընտրվի հաղթող, որի հետ հնարավոր է կնքվի մեկանգամյա պայմանագիր` համաձայն մատակարարի մրցակցային  ընտրության հրահանգի մեջ նշված տիպային ձևի:

Առաջարկները պետք է ներկայացնել մատակարարի մրցակցային ընտրության հրահանգի մեջ ներկայացված օրինակին համապատասխան մինչ 17:00  12.09.2017թ. /տեղական ժամանակ/:

Բեռնել փաստաթղթերը

 2017

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ARM-S 017/18 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

УТОЧНЕНИЯ В РАМКАХ КОНКУРЕНТНОГО ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА  ARM-Q 023/17 СРОКОМ НА 1 ГОД ПО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ "ЖАЛЮЗЕЙ И ИНСТРУМЕНТОВ" ДЛЯ НУЖД ЗАО АРМЕНТЕЛ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ  ՏԵՍԱ - ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ARM-S 013/17 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԻ և ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ»  ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ARM-S 023/17 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «DIGITAL ԿՐԵԱՏԻՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»  ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ARM-S 021/17 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարություն “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ՏԱՔՍԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ARM-S 015/17 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ Ազատության 24/1 հասցեում գտնվող շենքի համար բեռնա-մարդատար վերելակի մատակարարի ընտրության առաջարկների հարցման շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ Ազատության 24/1 հասցեում գտնվող շենքի օդորակման և օդափոխության համակարգի Մատակարարի մրցակցային ընտրության շրջանակներում պամանագրեր կնքելու մասին հայտարարություններ
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

2 տարի ժամկետով “ԱրմենՏել” ՓԲԸ ՀԴՄ-երի սպասարկման ARM-S 002/17 Մատակարարի մրցակցային ընտրության շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ Ազատության 24/1 հասցեում գտնվող շենքի համար բեռնա-մարդատար վերելակի մատակարարի ընտրության առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին
 

ARM-Q 002/17 Բաց որակավորման փակման մասին՝ առանց հաղթողի ընտրության
 

2 տարի ժամկետով “ԱրմենՏել” ՓԲԸ ՀԴՄ-երի սպասարկման ARM-S 002/17 մատակարարի մրցակցային ընտրության շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

“ԱրմենՏել” ՓԲԸ Ազատության 24/1 հասցեում գտնվող շենքի օդորակման և օդափոխության համակարգի Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընտրության շրջանակներում պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն
 

“ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար 3 տարի ժամկետով հրդեհամարման համակարգի մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացի մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանն ուղղված ARM-Q 001/17 Բաց որակավորման շրջանակներում որակավորված մասնակիցների ցուցակի հաստատման մասին հայտարարություն
 

ԱրմենՏել ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով կահույքի մատակարարի ընտությանն ուղղված Մատակարարների մրցակցային ընտրություն շրջանակներում պայմանագրեր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն (Լոտ 2 և Լոտ 3)
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

“ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով “էլեկտրաէներգիայի ավտոմատ կոմերցիոն հաշվառման համակարգ” գնման առարկայով Մատակարարի մրցակցային ընտրության շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

ԱՐՄԵՆՏԵԼ ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԿԱՀՈՒՅՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

“ԱրմենՏել” ՓԲԸ համար 2 տարի ժամկետով ՀԴՄ-երի սպասարկման և ադապտերների մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանն ուղղված Բաց որակավորման շրաջանակներում որակավորված մասնակիցների ցուցակի հաստատման և որակավորումը Լոտ 1-ով չկայացած ճանաչելու մասին հայտարարություն
 

ԱրմենՏել ՓԲԸ համար մինչև 11.05.2017 ժամկետով կահույքի մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանն ուղղված լրացուցիչ բաց որակավորման շրջանակներում որակավորված մասնակիցների համալրված ցուցակի հաստատման մասին հայտարարություն
 

ԱրմենՏել ՓԲԸ համար մինչև 24.05.2018 ժամկետով պահպանության և հրդեհային ազդարարման համակարգեր (ներառյալ համալրող սարքավորումները) մատակարարող և մոնտաժման ու դեմոնտաժման աշխատանքներ իրականացնող մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանն ուղղված լրացուցիչ բաց որակավորման շրջանակներում որակավորված մասնակիցների համալրված ցուցակի հաստատման մասին հայտարարություն
 

“ԱրմենՏել” ՓԲԸ համար 2 տարի ժամկետով “դրսում տեղադրվող (Outdoor) /VDSL և ներսում տեղադրվող (Indoor) պահարանների ենթակառուցվածքի շինարարություն” գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանն ուղղված բաց որակավորման շրջանակներում որակավորված մատակարարների ցուցակի մասին հայտարարություն
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին
 

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին
 

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼՐՎԱԾ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ՕԴՈՐԱԿԻՉՆԵՐ, ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՎԱՐԱԳՈՒՅՐՆԵՐ և ՆՐԱՆՑ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ” ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ԲԱՑ ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿՎԱՅՈՎ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅԱՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԵՐԹԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅԱՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

Որակաորված մասնակիցների ցուցակի հրապարակում
 

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԵՐԹԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁևԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

«DIGITAL կրեատիվ ծառայություններ» առարկայով ARM-S 008/18  մատակարարի մրցակցային ընտրության շրջանակներում հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

«Վիդեո հսկողության  IP համակարգ` աուդիո ձայնագրությամբ» առարկայով ARM-S 011/18  մատակարարի մրցակցային ընտրության շրջանակներում հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություններին ծանոթանալու համար, խնդրում ենք հետևել հղմանը